Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO. 31+* BIJLAGE NOo Aan den Gemeenteraad In verband met het aan J0 de Vos verleende eervol ont slagals onderwijzer aan gemeenteschool no&3 dient in de daar door ontstane vacature aan die school te worden voorzien. Wij hebben de eer U, na geplaagd overleg met den Inspecteur van het lager onderwijs en na ingewonnen bericht van het be trokken hoofd der school, voor deze benoeming de navolgende voordracht aan te bieden: J,DIJKSTRA, thans reeds tijdelijk als zoodanig werkzaam. Öncfar ove'Fiegging van de betrekkelijke stukken geven wij U in overweging tct deze benoeming over te gaan. Leeuwarden, 13 Maart 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, JcM, VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2l+ Maart I9I+I0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 243