Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1» BIWLAGE NO. 37» BIJLAGE NO. 37. Aan den Gemeenteraad. Gelijk uit het hierbij overgelegde schrijven dd. lij- Maart j.l., no.1001, van het Bestuur der Woningvereeniging "Leeuwarden" blijkt, moet worden voorzien in de vacature in dat Bestuur, ontstaan door het uittreden van mevrouw L. de Vries-JacobsDit bestuurslid behoorde tot een van de 2 le den, die overeenkomstig de artikelen 17 en 18 der statuten door Uwen Raad voor den tijd van twee jaren worden benoemd. Aangezien mevrouw de Vbies-Jacobs dit jaar tevens aan de beurt was van aftreding, is het gewenscht het nieuw aan te wijzen bestuurslid zitting te doen nemen tot aan het normale tijdstip van aftreding in 19i|-3 (dag van de algemeene verga dering) Met het oog op het contact der vereeniging met het Gemeen tebestuur komt het wenschelijk voor, dat een lid van ons Col lege als bestuurslid gekozen wordt. Wij geven U derhalve in overweging te benoemen tot bestuurs lid van de Woningvereeniging "Leeuwarden", tot aan den dag van de algemeene vergadering dier vereeniging in 191+3* den heer J.DE BOER, wethouder der gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, 20 Maart 191+1. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN EEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 2l+ Maart 191+1.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 246