Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO. 39* BIJLAGE NO. 39. Aan den Gemeenteraad. Ter voorziening in de vacature van onderwijzeres aan gemeenteschool no<,12, ontstaan door het vertrek van mej. E. Zendijk, hebben wij de eer U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het lager onderwijs en na ingewonnen bericht van het betrokken hoofd der schoo^voor deze benoeming de na volgende voordracht aan te bieden; 1. mej. A.AoLAVERMAN, kweekelinge met akte aan gemeente school no.13k* alhier; 2. mej. J.VAN DER MEULEN, kweekelinge met akte aan gemeen teschool noe'j'b, alhier; 3. mej. RcSCHAAFSMA, kweekelinge met akte aan gemeente school no.17) alhier; 1+.. mej. J.A.GLASTRA, kweekelinge met akte aan gemeente school no.ll^a, alhier. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U mitsdien in overweging tot eene benoeming over te gaan. Leeuwarden, 27 Maart 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 28 Maart 191+1*

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 248