INKOMSTEN, HOOFDSTCK VIII, 6, gewone dienst. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Schoolgelden Verhaal van pensioensbijdragen( zie Hoofstuk II, volg nummers 13 en 14) Bijdrage van den volgenden dienst in de kosten van werken Vergoeding door het Rijk van geleden schade wegens legering van militairen in het schoolgebouw Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 6 46 1.881,73 1.777,91 604,58 4.264.22 52.433,19 2.000,- 1.777,8 3.777,88 52.217,94 2.000,- 1.842,40 1.040,- 4.882,40 53.620,76 UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 6, gewone dienst. 1941. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 6. Openbaar voorbereidend lager onderwijs. Jaarwedden en wedden der onderwijzers 21.466,40 22.563,— 21.573,— Kosten van het instandhouden van schoolgebouwen 2.013,49 3.149,— 4.120,— Onderhouden van schoolmeubelen 1.124,45 893,— 978,— Aanschaffen en onderhouden van schoolboeken, leer middelen en schoolbehoeften 817,19 900,— 900,— Kosten van advertentiën 38,04 10,- 30,- Verlichting, verwarming en schoonhouden van school gebouwen 5.715,71 5.435,— 5.417,— Kosten vallende op het onderzoek omtrent sollicitanten naar vaceerende betrekkingen 3,15 10,- 10,- Toelage aan de commissie voor de gemeentelijke be- 35,- 35,- 35,- Teruggaaf van schoolgelden 6,19 10,- 10,- Kosten ter zake van verzekering, pensionneering, enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) 16.975,69 15.678,78 17.029,86 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 386,58 370,34 354,08 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 6 komende 492,82 492,82 492,82 Bijdrage aan Hoofdstuk VIII, 6 van den kapitaaldienst 2.671,— 2.671,— 2.671,— Kosten in verband met de legering van militairen in het schoolgebouw 687,48 Totaal der Uitgaven 52.433,19 52.217,94 53.620,76 Totaal der Inkomsten 4.264,22 3.777,88 4.882,40 Nadeelig slot van Hoofdstuk VHI, §6 48.168,97 48.440,06 48.738,36 47

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 24