Bijlage tot hot verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1» BIJLAGE NO» 1+1» BIJLAGE NO. 1+1. Ann den Gemeenteraad. Ten einde de in het land aanwezige grond- en bedrijfa- stoffen zoo aoonomisoh mogelijk voor de voedselvoorziening te gebruiken, zijn en worden door het Rijksbureau voor Voedsel voorziening in Oorlogstijd (R.B.V.V.O») in de daarvoor het meest in aanmerking komende gemeenten centrale keukens gebouwd of in bestaande, gebouwen ingericht. Uit een onderhoud, dat wij eejiigen tijd geleden hebben ge had met oen vertegenwoordiger van het genoemde Rijksbureau is ons gebleken, dat ook te Leeuwarden oon centrale keuken zal worden gevestigd. De stichting van .een'daarvoor geëigend ge bouwtje op ee.n terrein aan den De Ruyt.erweg heeft bereids na genoeg haar beslag gekregen, Do geheels epzet van de keukens is, zooals uit het boven staande volgt, als een van het centrale gezag uitgaande maat- regol gedacht en wordt ook als zoodanig te ia 'Uitvoer gelegd. Voor zoover do gomeente bij de exploitable oen aandeel in de uitvoering .heeft te nemen, zal dit zijn overe-enkomatig nauw keurige, van Rijkswege vastgestelde, instrucblesVan belang is de financieels verhouding, welke in dit "opzicht tusschen het Rijk en de betrokken gemeent§n zal bestaan. Een defini tieve regeling te dien aanzien is tot heden'nog niet getroffen, maar omdat de Inrichting binnenkort met haar werk in deze ge meente zal aanvangen, kunnen wij hot verstrekken van de noodi- ge inlichtingen en het doen van d.e ^ereisc'hte voorstellen aan Uwen Raad niet la*hger uitstellen,-, Daarbij1 zullen wij ons dan moeten baseeren op de voorlo,opige richtlijnen, welkö iiytUe»»tv&n *ijn verschenen. Volgons deze voorschriften komen de kosten van don bouw en de Inrichting der centrale keukens geheel voor rekening van het Rijk (R.B.V.V.O.) Voorts zal in eon eventueel tekort op de exploitatie, welke de gemeente tor hand dient te nemen, door he.t Rijk '75$ worden bijgedragen». De administratie dient zoodanig te worden opgezet, dat »p gemakkelijke wijze de geëischte periodieke overzichten van den grond stoffenvoorraad en de exploitatie kunnen worden verstrekt. De voorraadyoorziüning van.de keuken met betrekking tot greenten, aardappelen en peulvruchten moet geschieden via c*m- missies, welke door. bemiddeling van de Nederlandsche Midden standscentrale zijn gevormd uit don plaatselijken handel. De 3lagersorganisaties in de gemeente hebben een commissie samen 'te stellen, welke zal zorgdragen voor do levering van de benoo- digde hoeveelheid geschikt vleesoh. Ook ton aanzien van de 0- verige ingrediënten is nauwkeurig.omschreven op wolke wijze de gemeente zich deze moet verschaffen. De eerstbedoelde commis sies moeten aan do gemeente verkoopen tegen grossiersprijzen, verhoogd, met. oen van 'wege het Rijk vastgestold percentage» Deze marge dient voor do vorming van oen fonds, waaruit den handelaren, die kunnen aantoonen, dat hun omzet ton gevolge van de exploitatie 'dor keukon is teru^eloopen, oen tegomootkoming kan worden vorleond. Hot beheer van 'het fonds berust, onder controle van .do gemeente, bij de gonoemde commissies. Het vleesoh 'behoort to werden geleverd togen tor plaatse geldlende grossiersprijzen, verhoogd met do werkelijk gemaakte onk«sten» Fondsvorming is hier niot noodig goacht. De contralo keukon to Leouwardon zal worken met een capaci teit van plm. ipOOO porties per dag. De hoeveelheid, wolko in oen maaltijd wo'rcJt verstrekt, bodraagt plm. 1.2 L. per persoon. Do controle op de samenstelling en don aard der maaltijden is opgedragon aan'den Keuringsdienst van Waren.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 250