Bijlage tot hot veralag dor handelingen van don gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO. lfl. Het betrokken van de maaltijden ia niet beperkt tot personen mot oen bepaalde welstanfcsgrensHet criterium voor de deel- namo immors is niet gelegen in de finanoieelo draagkracht van de belanghebbenden, doch in de mogelijkhoid om de in geringe mate voorhanden hoeveelheden levensmiddelen en brandstoffen op do doelmatigste wijze te benutten. De prijs voor do maaltijden bedraagt-f»0.25; houders van vetkaarten kunnen een maaltijd bekomen voor f.0.13. Deze laatste prijs geldt o'ok voor instel lingen van woldadighoid ton behoeve van de bij deze ingeschre ven stoungenietendorn' Dé noodigo distributiebons bohooren te worden ingolovordè Hot personeel van een koukon, als te Leeuwarden zal worden ingericht, bestS^f/SW-^on leider, twee koks, twee stokers, tien helpers en zes kassiers. Hierbij wijzen wij er op, dat voor de verstrekking van de maaltijden en hetgeen daarmede sa menhangt tevens eenige uitdeelplaatsen in de stad moeten worden besohikbaar gesteld en op eenvoudige wijze ingericht. Als zoo danig hebben wij bereids daarvoor bestemd, behalve de centrale keuken, perceelen in de Heerestraat, Posthoornsteeg en Vink- straat. Het gemeentebestuur stelt het personeel aan, dat via het De partement van Binnenland3ohe Zaken is aangewezen. In de e-ersta plaats zijn hiervolr in aanmerking gekomen zij, dié door den militairen dienst letsel hebben gekregen en zij, die op wacht geld of op non-activiteit gesteld waren. Het dienstverband Is van tijdelij-ken aard en de indienstneming is geschied op ar beidsovereenkomst. De loonen van het personeel moeten worden bepaald naar de in de gemeente goVruik&lIJke loonregeling,doch mogen een door het Rijk bepaald maximum niet te boven gaan. Ir afwachting van de definitieve personeelsvoorziening hebben wij een leider benoemd, die tot dusverre met de voorbereidende ma-ah. .regelen is belast geweest. Omtrent de resultaten van de exploitatie is weinig te voor spellen. Het ligt in het voornemen de keuken met haar werk on geveer half April te doen aanvangen. Het is -niet onmogelijk, dat zij gedurende de zomermaanden zal stilliggen, terwijl met betrek king tot het gebruik, dat van de instelling gemaakt zal worden en de verhouding, welke zal bestaan tusschen de afnemers van i»0.13 en die* van f.0.25, geen enkel gegeven aanwezig is. Voor aleer dus omtrent de finanolëele gevolgen iets kan worden ge zegd, zal eenige ervaring moeten zijn opgedaan. Het komt ons daarom gewenscht voor, dat wij kunnen beschikken over een voor (jet onderhavige doel door Uwen Raad vastgesteld crediet, dat naar bevind van zaken t.z.t. kan worden verhoogd of verlaagd. Het .hierbij overgelegde ontwerp van wijziging der gemeentebe- grooting, dienst I9I+I, voorziet hierin» Wij geven Uwen Raad in overweging te besluiten: a. ons College, voor zooveel noodig, te machtigen om al datgena te verrichten wat in verband met de exploitatie van een cen trale keuken noodig en dienstig voorkomt; b. tot vaststelling van het ontwerp van wijziging no.3 der gö- ipeentebegrooting, dienst 191+1* Leeuwarden, 28 Maart 19l|l Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. 'Verzonden 28 Maart 12.1(1. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19l(l* BIJLAGE NO. 1+2. BIJLAGE NO. 1+2. Aan den Gemeenteraad. Hiernevens leggen wij aan U over een rapport van den Commissaris van Politie, alhier, waaruit blijkt, dat het voor de Politie van groot belang is om iederen morgen kennis te dragen van de namen van personen, die in de verschillende logementen, hotels, pensions, enz. den nacht hebben doorge bracht. Weliswaar biedt de thans volgens art.l+38 van het Wet boek van Strafrecht bestaande verplichting tot het houden van een doorlooperd register hiertoe de gelegenheid, doch het vergt te veel tijd en moeite om iederen morgen van poli- tiewege"langs de daarvoor in aanmerking komende huizen te gaan. Ook bij informatie van elders kan thans niet snel ge noeg worden nagegaan, of een bepaald persoon zich te dezer stede heeft opgehouden. Op grond hiervan en gezien het feit, dat in de meeste ste den en grootere gemeenten reeds voorschriften betreffende de onderhavige materie bestaan, is ook onze Commissie van mee ning, dat een dergelijke bepaling ook in deze gemeente dient te worden ingevoerd. Wij hebben derhalve een daartoe strekkende bepaling ont worpen, welke hieronder is afgedrukt en die in de Algemeens Politieverordening ware op te nemen. Bijzondere toelichting behoeft deze bepaling, naar het ons voorkomt, niet. Slechts zij opgemerkt, dat een verplichting, als hier bedoeld, ingevolge het vreemdelingenreglement (art. 27) ten opzichte van vreemdelingen reeds bestaat. Op grond van het vorenstaande geven wij Uwen Raad in over weging tot vaststelling van de in ontwerp hierachter afgedruk te verordening over te gaan. Leeuwarden, 16 April 191+1 De Commissie voor de Strafverordeningen, J.M. VAN BEIJMA Voorzitter. ONTWERP Verordening tot wijziging van de Algemee- ne Politieverordening voor de gemeente Leeuwarden (Gemeenteblad 191? no.7; 1920 no.l8; 192i+ no.5; 1925 nos.ll+ en 1+9; 1927 no,5; 1928 no.6; I933 nos.ll en 12; 1931+ no,12; 1935 nos.10, 1+1 fih 1+3: 1936 no.13; 1937 nos. 5 en 9; 1938 nos,6 en 23; 191+0 no.8). Artikel I. Na artikel 61+ van bovengenoemde verordening wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende als volgt: "Artikel él+bls. 1. Onverminderd het bepaalde bij artikel I+38 van het Wetboek van Strafrecht en artikel 27 van het vreemdelingenreglement (Koninklijk besluit van lé Augustus 1919» Staatsblad no.521, zooals dit daarna is gewijzigd) zijn zij, die er hun beroep van maken aan personen nachtverblijf te versohaffen (hun ver vangers hier onder begrepen), verplicht overeenkomstig door den Burgemeester gegeven voorschriften dagelijks voor 10 uur des "voermiddags"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 251