Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9I1I BIJLAGE NO. 2. voormiddags aan het bureau van politie schriftelijk opgave te doen van alle niet- tot hun gezin behoorende personen, die gedurende de daaraan voorafgegane vier- en-twintig uren tot het houden van nachtverblijf te hunnen huize of in hunne in richting zijn aangekomen, dan wel gedurende dien tijd vandaar vertrokken zijn. 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt het gezin geacht te bestaan uit de personen, die daartoe blijkens het bevol kingsregister behooren. Artikel II. In het eerste lid van artikel lOiq wordt na "38bis" inge voegd11, 6lp bis". Verzonden l6 April 19I4.I. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 43. BIJLAGE NO. 43. Aan den Gemeenteraad. Het in Uwe vergadering van 20 December 1939 vastge stelde en op 1 Januari 1940 in werking getreden Algemeen Ambtenax-enreglement heeft, blijkens een bij Ged. Staten inge komen en door dezen aan ons toegezonden schrijven, aan clen Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken aanleiding gegeven mede te deelen, dat er zijnerzijds bezwaar tegen artikel 116 van genoemd reglement bestaat.^ Dit artikel beoogt de handhaving van de aanspraak op een dag extra verlof voor de op 1 Januari 1940 in dienst zijnde ambtenaren, overeenkomstig het bepaalde in art. 25, tweede lid, van het vroegere ambtenarenreglement. Aangezien evenwel de aanspraken op verlof bij art. 26 van het nieuwe reglement volgens den Secretaris-Generaai voldoende en volledig gere geld zijn, achtte hij genoemde overgangsbepaling overbodig, weshalve art. 116 ware te sctirappen. Bij schrijven van 20 Haart 1941 hebben wij als onze mee ning te kennen gegeven, dat handhaving van den in art. 116 bedoelden vrijen dag voor het ten tijde van het in werking treden van het Algemeen Ambtenarenreglement in dienst zijnde personeel als alleszins billijk is te beschouwen, niet alleen orndat men bij dergelijke wijzigingen voor bestaand personeel een overgangsmaatregel pleegt toe te passen, maar ook, in dit geval, omdat de in dit reglement opgenomen verlofsregeling m ongunstigen zin afwijkt van de te voren bestaande regeling. In een schrijven aan Gedeputeerde Staten d.d. 3 April 1941 heeft de Secretaris-Generaai echter medegedeeld,dat een en ander hem geen reden heeft gegeven om alsnog met art. 116 van het Algemeen Ambtenarenreglement in te stemmen en dat schrap ping van dit artikel derhalve gewenscht bleef. Naar aanleiding hiervan zijn wij van meening, clat^de onder- werpelijke bepaling bezwaarlijk kan worden gehandhaaxd, zoo dat wij U voorstellen haar te laten vervallen. Aan de Commis sie voor Georganiseerd Overleg hebben wij daarvan mededeeling gedaan bij den brief, welken, wij te Uwer kennisneming nierbij overleggen. Op grond van het vorenstaande geven wij Uwe Vergadering m overweging tot vaststelling van de in ontwerp hierachter af gedrukte verordening over te gaan. Leeuwarden, 10 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJHA Burgemeester. E. sOHOjb'IAÏÏ Secretaris. ONTWERP. VERORDENING tot wijziging van het Algemeen Ambtenarenreglement Gemeenteblad 1959 no. 27 en 1940 no. 5.). Eenig artikel. Artikel 116 van bovengenoemd reglement vervalt. Verzonden 16 April 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 252