Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE EO. 44. BIJLAGE EO. 44. Aan den Gemeenteraad. In verband met de benoeming van den heer R.J. Sipkens, onderwijzer (plaatsvervangend hoofd) aan gemeenteschool no. 14a, tot hoofd van gemeenteschool no. 13a, alsmede met het oog op de afwezigheid van het hoofd van eerstgenoemde school, den heer A.C. Eubéen het feit, dat deze school voor de leerlin gen van de Rijkskweekschool, alnier, is aangewezen als leer school, achten wij het gewenscht, dat in de door het vertrek van den heer Sipkens te ontstane vacature van onderwijzer aan die school een ervaren leerkracht wordt te werk gesteld. Ons is gebleken, dat de heer 11. Broekens, onderwijzer aan gemeenteschool no. 13b, zich voor overplaatsing beschikbaar stelt. Wij hebben te dezer zake overleg gepleegd met den Inspec teur van het ^ager Onderwijs en onder overlegging van diens ad vies geven wij U op grond van het vorenstaande in overweging te besluiten: R. BROEKEESonderwijzer aan gemeenteschool no. 13b, met in gang van 1 Mei 1941 over te plaatsen naar gemeenteschool no.l4a Leeuwarden, 12 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAj' BEIJ:IA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 16 April 1941»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 253