Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE ITO. 45. BIJLAGE ITO. 45- Aan den Gemeenteraad. Onder overlegging van zijn daartoe strekkend verzoek en na ingewonnen advies van de Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs, hebben wij de eer U voor te stellen te be sluiten: aan R.J. SIPKEMS, onderwijzer aan gemeenteschool no. 14a, als zoodanig eervol ontslag te verleenen. Leeuwarden, 15 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAH BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 16 April 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 254