Bijlage tot het verslag der handelingen ~van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 46. BIJLAGE NO. 46. Aan den Gemeenteraad Blijkens het hierbij overgelegde schrijven van den Directeur van het Openbaar Slachthuis bestaat er reeds sedert geruimen tijd behoefte aan een afzonderlijk schaft- en afre- kenlokaal voor patroons en grossiers bij die inrichting. Vroegere onderhandelingen met de plaatselijke slagersvereeni ging om tot verhuren van een te bouwen lokaal te komen, ble ven zonder resultaat. Thans echter,nu het ontbreken van een afzonderlijke localiteit zich weer in ernstige mate doet ge voelen, heeft de Nieuwe Leeuwarder Slagersvereeniging ver zocht een zoodanig lokaal in huur te mogen ontvangen en zich daarbij bereid verklaard gedurende vijf jaren een jaarlijk- schen huurprijs te betalen gelijk aan de rente van het in het te bouwen lokaal te beleggen geldsbedrag, vermeerderd met een bedrag aan afschrijving, overeenkomende met de gebruikelijke afschrijving van andere gebouwen, welke toezegging ons alles zins bevredigend voorkomt. Blijkens een door den Directeur van Gemeentewerken opge maakte begrooting, welke wij mede hierbij overleggen, zullen de kosten van een en ander rond f,3600.- bedragen. De Markt- en Slachthuiscommissie, hieromtrent gehoord, heeft ons medegedeeld, dat zij het bouwen van bedoeld lokaal wenschelijk acht. Op grond van het bovenstaande geven wij Uwen Raad mitsdien in overweging te besluiten: a. over te gaan tot den bouw van een schaft- en afrekenlokaal voor patroons en grossiers bij het Openbaar Slachthuis en daar voor beschikbaar te stellen een bedrag van f.3600.-; b. tot vaststelling van de hierbij gaande wijzigingen van de ïïegrooting voor het Openbaar Slachthuis en van de gemeentebe- grooting, beide dienstjaar 1941; o, ons College te machtigen, het sub a bedoelde lokaal te zij ner tijd aan de Nieuwe Leeuwarder Slagersvereeniging te verhu ren op den voet als hiervoren aangegeven. Leeuwarden, 17 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. Er SCII01MAN Secretaris. Verzonden 18 April 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 255