Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BI JUL GE NO. 47. BIJLAGE NO. 47. Aan den Gemeenteraad. Bij schrijven van 14 Februari j.l, hebben B.Lettinga en D.Plantenga, beiden alhier, verzocht om aan hen ten behoeve van den bor.w van een garage met 2 bovenwoningen op een terrein aan de Westzijde van de Torenstraat, te verkoopen een strookje grond aan de Westerplantage, gelegen ten Westen van en grenzen de aan het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie C no. 2171, De grootte van het hierbedoelde strookje grond bedraagt ongeveer 7 m2. Wij hebben tegen den gevraagden verkoop geen bedenkingen, nu vaststaat, dat de bouw zal worden uitgevoerd. Ten aanzien van het verkrijgen van uitgang van het te bouwen perceel op de Westerpla_ntagewelken adressanten noodig hebben, zij vermeld, dat bij Uw'besluit van 9 Januari 1906, no„362R/2, aan ons College machtiging werd verleend om voortaan ten behoe ve van de te verbouwen panden aan de Torenstraat uitgang te verleenen op de Westerplantagemits door de betrokkenen een vergoeding wordt betaald naar f.35.-- per meter gevellengte. Daar de gevellengtevoor zoover het perceel Sectie C no.2171 be treft, 5.95 meter bedraagt, is een vergoeding verschuldigd van 5.95 x f.35.- f.208.25. De prijs van het te verkoopen strook je grond kan op f.1.- per m2 of in totaal op f.7»- worden gesteld. De belanghebbenden gaan blijkens hun bovenaangehaald schrijven van 14 Februari j.l. met deze bedragen accoord. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; tot verkoop aan B.LETTINGA en D.PLANTENGA, bedden alhier, te gen den prijs van f.7.- in totaal, van een strookje grond aan de Westerplantage, ter grootte van ongeveer 7 m2, gelegen ten Wes ten van en grenzende aan het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie C no.2171, uitmakende een deel van het per ceel, kadastraal bekend alsvoren, Sectie C no. 2276, onder voor waarde, dat de op de eigendomsoverdracht vallende kosten, daar onder begrepen die van een notarieel afschrift van de akte van verkoop ten behoeve van het gemeente-archief, ten laste van de koopers komen. Leeuwarden, 17 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M, VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 18 April 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 256