Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 48. BIJLAGE NO. 48. Aan den Gemeenteraad. Overeenkomstig ons voorstel van 25 Januari 1940 (bij lage no*10) betreffende de samenvoeging van den Markt- en Havendienst met de Beurs en Waag, werd ons College bij Uw besluit van den 30sten Januari d.a.v. gemachtigd om, in af wachting van de definitieve voorziening in de vacature van Directeur van den Markt- en Havendienst, de waarneming van dezo functie, voor een door ons te bepalen tijd op te dragen aan den Beurs- en Waagmeester. Wij deelden Uwen Raad daarbij mede, dat na afloop van dien proeftijd de noodige voorstellen in zake de definitieve voorziening in de vacature zouden worden gedaan. Aangezien de Beurs- en Waagmeester, A.HEIDSTRA, thans sinds 11 Maart 1940 tot onze volle tevredenheid tevens als Directeur van den Markt- en Havendienst heeft gefungeerd en de bedoelde proeftijd derhalve geacht kan worden te zijn verstreken, hebben wij ons tot de Markt- en Slachthuis com missie gericht met de vraag, of ook naar haar oordeel de heer Heidstra voor een vaste benoeming in de bedoelde func tie in aanmerking kan komen en de beide diensten dus blij vend kunnen worden gecombineerd. Blijkens haar hierbij overgelegd advies is de commissie van meening, dat een definitieve samenvoeging van den Markt- en Havendienst met de Beurs en Waag inderdaad wensche- lijk is en dat de heer Heidstra thans in aanmerking komt voor een vaste aanstelling als Directeur van den gecombineerden diensto Onder mededeeling, dat, indien Uw Raad zich met het onder havige voorstel vereenigt, de daaruit voortvloeiende wijzi gingen der desbetreffende verordeningen bij U aanhangig zul len worden gemaakt, geven wij U, met overlegging van de stuk ken, in overweging te besluiten, met ingang van 1 Mei 1941 te benoemen tot directeur van den Markt- en Havendienst in deze gemeente A.HEIDSTRA, geboren te Wirdum, den 26en Juli 1883, thans Beurs- en Waagmeester, tijdelijk belast met de functie van directeur van den Markt- en Havendienst. Leeuwarden, 17 April 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 18 April 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 257