Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad Van Leeuwarden, 19M BIJLAGE NO. 4-9'» BIJLAGE NO. I4.9. Aan den Gemeenteraad. Het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland heeft voor de stichting van een transformator station,ten be hoeve van de beweging en verlichting van een nabij Ritzuma- zijl te bouwen brug door den Provincialen Dienst Verbetering Friesche Kanalen, de beschikking gevraagd over een perceeltje grond van den Harlingertrekweg nabij Ritzumazijl, gelegen naast het thans in gebruik zijnde schakelhuisje. Dit laatste kan bij den bouw van het transformatorstation worden opge ruimd. Het benocdigde terreintje heeft een grootte van onge veer I). bij 5 meter. Cp de hierbij overgelegde situatieteeko- ning is een en ander aangeduid. Van onze zijde bestaan tegen afstand van den grond geen bedenkingen. Het wil ons echter voorkomen, dat niet tot verkoop moet worden overgegaan, ge lijk oorspronkelijk door het Provinciaal Electriciteitsbe drijf was gevraagd, doch dat het aanbeveling verdient den grond in opstal uit te geven. Gemeld bedrijf gaat hiermede accoord. Deze uitgifte kan plaats hebben voor den tijd, dat het transformator station voor electriciteitsdoeleinden wordt gebruikt. Y/ij geven U derhalve in overweging te besluiten: in opstal af te staan aan het Provinciaal Electriciteitsbe drijf in Friesland, ten behoeve van den bouw van een trans formatorstation, een perceeltje grond, ter grootte van onge veer 20 m2, gelegen nabij Ritzumazijl, deel uitmakende van den Harlingertrekweg, kadastraal bekend gemeente Deinum, Sectie E no. 619» gelijk op de bijbehoorende situatieteeke- ning is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden; a. het recht van opstal wordt verleend voor den tijd, dat het dransformatorstation voor electriciteitsdoeleinden zal wonden gebruikt; b. als vergoeding voor het recht van opstal zal aan de gemeen de Leeuwarden verschuldigd zijn een bedrag van f, 3.- per jaar, te vermeerderen met f, 1.- voor de kabels, in totaal alzoo f. I4..- per jaar. Indien kabels worden bijgelegd, zal de ver goeding worden verhoogd met f, 1.- per jaar voor eiken kabel; Cj^het te bouwen transformatorstation mag niet worden geplaatst voor de rooiing van de naastgelegen woningen. De juiste plaats zal,in overleg met het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland, worden aangewezen door Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden; d. het bestaande schakelhuisje zal, na het gereedkomen van het dransformatorstation, door en op kosten van het Provinciaal Electriciteitsbedrijf in Friesland worden opgeruimd, waarbij het terrein weder in overeenstemming met den omgelegen grond moet worden gebracht, een en ander ten genoegen van Burgemees ter en Wethouders van Leeuwarden. Leeuwarden 17 April 19I+I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 18 April 19l|-1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 258