Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1BIJLAGE NO» 5^* BIJLAGE NO* 50» Aan den Gemeenteraad» De eigenaar van het op den hoek van de Bleekerstraat en de Westerstraat gelegen kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Seotie E no. 1182, G. Bloembergen, alhier, heeft mondeling aan geboden met de gemeente een grondruiling aan te gaan, in dien zin, dat hem het op de hierbij overgelegde teekening met roode arcee ring aangeduide terreintje, groot ongeveer 8.3 m2, gelegen aan de Bleekerstraat, in eigendom wordt afgestaan, waartegenover hij aan de gemeente zal overdragen den met blauwe arceering aangegeven grond, ter oppervlakte van ongeveer 10.50 m2, gelegen langs de Westerstraat, Door deze ruiling zal de mogelijkheid worden geopend om een verruiming van den straathoek ter plaatse tot stand te brengen, terwijl voorts door het opruimen of verplaatsen van het aldaar aanwezige houten hok het uitzicht een belangrijke verbetering zal ondergaan. De ruiling kan met gesloten beurs geschieden. Als voorwaarde heeft de eigenaar Bloembergen echter bedongen, dat de gemeente op hare kosten op de nieuwe eigendomsgrens een eenvoudige afkesTiia-g zal plaatsen,dat de bestaande zonneblinden aan de zijde van de Westerstraat nog gedurende tien jaren aarrweaig mogen hlijven, dooh in dien tijd niet worden vernieuwd, en dat de op de ruiling vallende kosten ten laste der gemeente komen. Bat wil ons voorkomen, dat op de genoemde voorwaarden tot de transactie kan worden overgegaan. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot ruiling met GBLOEMBERGENalhier, zonder bijbetaling van de eene of de andere zijde, van een aan hem toebehoorende strook grond, ter grootte van ongevqer 10.50 m2, gelegen langs de Wes terstraat, deel uitmakende van het perceel,kadastraal bekend ge meente Leeuwarden, Sectie E no.1182, gelijk op de hierbij behoo- r©»de teekaniüg met blauwe afcoering i-s aangeduid, tegen een aan de gemeente Leeuwarden toebehoorende strook grond, ter grootte van ongeveer 8.3 m2, gelegen aan de Bleeker straat, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend als- voren, Sectie E no. 5885, gelijk op de hierbij behoorende teeke ning met roode arceering is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1» op de nieuwe eigendomsgrens wordt door en op kosten van de ge meente een eenvoudige afkeering geplaatst; 2. de aan het perceel aan de zijde van de Westerstraat aanwezige zonneblinden mogen aldaar nog gedurende tien jaren worden ge houden, doch in dien tijd niet worden vernieuwd; 3, alle op de ruiling vallende kosten komen ten laste van de ge meente Leeuwarden. Leeuwarden, 2l\. April 19i|l* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester, E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 6 Mei 19^1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 259