INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 7, gewone dienst. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Schoolgelden Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van andere gemeenten in de aan schoolbe sturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeering ingevolge artikel 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen Teruggaaf door besturen van bijzondere lagere scholen van te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. 101 der Lager-onderwijswet 1920 Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. lOlfo's der Lager- ondeiwijswet 1920 Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 7 48 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 28.558,44 2.610,87 2.213,32 46,30 728,24 4.138,88 13.966,20 1.541,61 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 29.000,— 2.605,56 2.803,76 48,64 754,10 4.138,88 1.024,24 thans voorgedragen. 29.000,- 2.801,15 1.528,40 93,65 870,52 4.121,84 memorie 53.803,96 40.375,18 38.415,56 122.859,23 118.318,93 116.848,93 3 3 1 3 UITGAVEN, HOOFDSTUK VHI, 7, gewone dienst. 1941. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. in het vorig jaar. thans voorgedragen. 7. Bijzonder gewoon lager onderwijs. Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 700,46 625,— 625,— Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. 1016A der Lager-onderwijswet 1920 2 643,45 2.527,79 644,15 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bijzondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onder- 44.424,34 44.940,79 46.566,30 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 864,69 850,— 850,— Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bij zondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 2.645,75 2 645,75 2.575,— Uitkeering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en art. 205ter der Lager-onderwijswet 1920 340,33 450,— 400,— Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen 5.556,69 5.586,84 5.556,69 Teruggaaf van schoolgelden 204,07 300,— 200,— Wachtgelden van vakonderwijzers bij het bijzonder lager onderwijs (zie hoofdstuk II, volgno. 238)f 4.622,93 4.353,— 4.353,— Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 29.986,49 29.025,54 28.064,57 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 7 komende 27.014,22 27.014,22 27.014,22 Teruggave aan buitengemeenten, wegens te veel be taalde uitkeeringen ex art. 104, le Hd, der L.O.-wet over de jaren 1929 t/m 1933 en 1934 en 1935 3.855,81 3 Totaal der Uitgaven 122.859,23 118.318,93 116.848,93 Totaal der Inkomsten 53.803,96 40.375,18 38.415,56 Nadeelig slot van Hoofdstuk VIH, 7 69.055,27 77.943,75 78.433,37 49

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 25