Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1 BIJLAGE No. 51* BIJLAGE NO. 51. Aan den Gemeenteraad. Bij beschikking van J>1 Maart 191+1» no.31+33» afdeeling L.O.j heeft de Secretaris-Generaal van het Departement van Op voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming ingevolge artikel lOlter der Lager-onderwijswet 1920,op verzoek van het Bestuur van het Sint Lucia Gesticht ;fee Rotterdam, de vergoeding, be doeld in artikel 101 dier wet, over het jaar I9I+I ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onderwijs, Groote Kerk straat 8l, vastgesteld op f.15.- per leerling, terwijl het be drag, bedoeld in artikel 55bis der wet, voor dit jaar door Uwen Raad voor het uitgebreid lager onderwijs was bepaald op f.12.75. In verband met deze beslissing moet thans het voorschot op de vergoeding, bedoeld in artikel IO3, 6e lid, der wet, over I9I+I voor gemelde school, welk voorschot was vastgesteld op 70 x f.12.75 f.892.50, worden herzien. Y/ij geven U mitsdien in overweging te besluiten, zulks met wijziging van Uw besluit dd. 12 Maart 19I+I» no.52R/l+3» hst voorschot op de vergoeding ex artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 over I9I+I ten behoeve van de school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Groote Kerkstraat no.8l nader vast te stellen op een bedrag van 70 x f.15*- f.1050.-. Leeuwarden, 1 Mei 191+1 Burgemeester en V/ethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 6 Mei l^J+l

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 260