Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9I4I» BIJLAGE NO. 52» BIJLAGE NO. 52, Aan den Gemeenteraad. Ingevolge de wet van 22 Februari 1956 (Staatsblad no. 100) tot verlaging van de openbare uitgaven voor het onder wijs, waarvan, voor wat betreft het daarin opgenomen "Regle ment voorloopïge pensionneering onderwijzers", de geldig heidsduur tot en met $1 December 19^5 is verlengd, behoort, op straffe van verlies van de Rijksvergoeding der salarissen, het onderwijzend personeel van lagere scholen, dat den leeftijd van zestig jaren heeft bereikt en daardoor in de termen valt om voorloopig pensioen te genieten, te worden ontslagen. Voor zoodanig ontslag komt thans in aanmerking de heer U. JENSMA, onderwijzer aan de school voor buitengewoon lager on derwijs Daar de in de wet vermelde uitzonderingsgevallen zich te zijnen aanzien niet voordoen, geven wij U in overweging te be sluiten: aan JENSMA, onderwijzer aan de school voor buitengewoon lager oneerwi3s, met ingang van 1 November 191-1-1 als zoodanig eervol ontslag te verleenen, onder dankzegging voor de langdu rige diensten, door hem aan de gemeente bewezen. Leeuwarden, 1 Mei I9I4-I Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 6 Mei 19^1®

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 261