Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO. 55* Het zou ons te ver voeren, dit rapport hier in onderdeelen te bespreken of den inhoud zelfs maar te resumeeren. Wij vol staan derhalve met te vermelden, dat na een inleiding, die een historisch overzicht geeft van het tot stand komen van het rapport/ in een tiental hoofdstukken belangwekkende beschou wingen worden gegeven over den bodem, het landschap, de bevol king, de volkshuisvesting, den land- en tuinbouw, de nijverheid en den handel, het verkeer, de wegen, centrale voorzieningen en het vreemdelingenverkeer. Een aantal foto's, grafieken, kaarten enz,, geven een duidelijke illustratie van den tekst. Wat betreft de verhouding van het streekplan tot de in ver schillende gemeenten in voorbereiding zijnde uitbreidingsplannen, kan worden medegedeeld, dat de commissie hieromtrent uiteraard overleg heeft gepleegd met de desbetreffende instanties. De hier door verkregen gegevens zijn zooveel mogelijk in het rapport ver werkt; met de daarin voorkomende aanwijzingen kan bij verdere uitwerking van de uitbreidingsplannen rekening worden gehouden. Na kennisneming van dit rapport is ons College tot de overtui ging gekomen, dat het inderdaad van belang is, dat voor het ge deelte der provincie, gevormd door de vorengenoemde acht gemeen ten, een streekplan, als bedoeld in de Woningwet, wordt vastge steld en dat derhalve ook door onze gemeente daaraan medewerking moet worden verleend. Het bovenvermelde voorbereidende rapport kan daarvoor een goede basis vormen en dus als leidraad voor zulk een plan dienen. Mitsdien hebben wij in dezen de verder noodige stappen gedaan en een voorontwerp voor een gemeenschappelijke re geling opgemaakt, hetwelk vervolgens is behandpld in een vergade ring van de daarbij betrokken gemeenten ten Stadhuize op 18 April j.l. Alstoen is omtrent het aan de onderscheidene Gemeenteraden voor te leggen ontwerp overeenstemming bereikt. Bijzondere toelichting zal dit ontwerp, na het bovenstaande, niet vereisohen. Wij geven Uwe Vergadering derhalve in overweging, tot vast stelling van de in ontwerp hiernevensgaande gemeenschappelijke regeling in zake het vaststellen van een streekplan over te gaan, Leeuwarden, 2 Mei 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN ËEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris, Verzonden 6 Mei 191+1» Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad wo» T.flwiwofdfln. IQ 1x1BIJLAGE NO. 5I+. van Leeuwarden, 191+1* BIJLAGE NO. 5I+. Aan den Gemeenteraad. In verband met de overplaatsing van den heer R.Broekens als onderwijzer van gemeenteschool no.15b naar gemeenteschool no.ll+a, dient in de daardoor ontstane vacature aan eerstgenoem de school te worden voorzien. Wij hebben derhalve de eer U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het lager onderwijs en na ingewonnen bericht van het betrokken hoofd der school, voor de benoeming van een onder wijzer aan gemeenteschool no.15b de navolgende voordracht aan te bieden: 1. G.VISSER, kweekeling met akte aan gemeenteschool no,li+b; 2. A.H.DE VRIES, tijdelijk onderwijzer aan gemeenteschool no. 3 (eerder kweekeling met akte aan gemeente school no .11) 3. D.A.VAN DER MEER, kweekeling met akte aan gemeentesohool no.15. Krachtens een in het Verordeningenblad 19I+I,no.73,opgenomen besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Op voeding, Wetenschap en Cultuurbescherming, moeten de voordrach ten voor de benoeming van onderwijzend personeel voortaan aan hem of aan de door hem aangewezen Instantie worden voorgelegd. Bij beschikking van 25 April j.l*, no.i+380, afd.L.O.,heeft voornoemde Secretaris-Generaal als bedoelds instantie aangewezen de Inspecteurs van het lager onderwijs. Uit het hierbij gevoeg de schrijven van den Inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Leeuwarden, dd. 1 Mei j.l., no.1325, blijkt, dat deze voordracht zijn instemming heeft. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U thans in overweging tot eene benoeming over te gaan. Leeuwarden, 3 Mei 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 6 Mei 191+1* utv

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 263