Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1» BIJLAGE NO. 55* BIJLAGE NO. 55. Aan den Gemeenteraad Op onze desbetreffende vraag ontvingen wij van de eige naren van een tweetal peroeelen aan de Nieuwestad de mededee- ling, dat zij genegen zijn de voor hun peroeelen gelegen stoe pen aan de gemeente in eigendom af te staan op de voor stoepen- overdraoht gebruikelijke voorwaarden0 Bedoelde stoepen zijn afgesloten door hekwerken, welke laat ste een gevaar vormen voor het voetgangersverkeer tijdens de verduistering. Het bezit van den grond van deze stoepen is daarom van te meer belang voor de gemeente omdat de hekken alsdan kunnen worden opgeruimd. Tegen het behoud van het op stapje voor een der peroeelen hebben wij geen bezwaar. Onze bemoeiingen, om tot de overdracht van nog meer stoe pen te geraken in het belang van een veilig voetgangersver keer, zijn nog gaande. Verder doet zioh de gelegenheid voor om in eigendom over te nemen de stoep van het perceel Bollemanssteeg no.61^., voor zoo ver deze gelegen is in de Groote Kerkstraat en in de Bollemans- steeg tussohen de Groote Kerkstraat en het bordes, dat toegang geeft tot het perceel. Ook deze stoepgedeelten zijn voor de gemeente van belang te achten. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten?. 1. kosteloos in eigendom over te nemen van: a. W.C.WILKENS, weduwe H.K.Mulder, alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Nieuwestad no.59» kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie C no.1289; b. F.H.NIEHÜSER en cons., alhier, den grond van de stoep, gele gen voor het perceel Nieuwestad nos139> kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie C no,1233p c. N.T.ALBARDA te s-Gravenhage en Mr.J.L.VAN SLOTERDIJCK, te Zeist, den grond van de stoep van het perceel- Bollemanssteeg no.61+, kadastraal bekend alsvoren, Sectie C no0l8l!+, voor zoover deze stoep gelegen is in de Groote Kerkstraat en in de Bollemanssteeg tusschen de Groote Kerkstraat en de trap, welke toegang geeft tot het perceel, zulks onder de volgende voorwaarden: 1» alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende ma teriaal desverlangd het eigendom van de verkoopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 5» wanneer tengevolge van dep trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van bovenvermelde gebouwen noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemees ter en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; II. de onder I bedoelde strooken grond te bestemmen voor den publie- ken dienst. Leeuwarden, 5 Mei 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. Verzonden Mei 191+1* E. SCHOTMAN Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 264