Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^4-1» BIJLAGE NO. BIJLAGE NO. 56, Aan den Gemeenteraad. Ten behoeve van de vestiging van een bedrijf voor het fabriceeren van houtvezelplaten en het vervaardigen van holle steenen vloeren, benevens voor den opslag van bouwmaterialen en andere voor het bedrijf benoodigde grondstoffen, hebben Tj.Kolk en F„ van der Velde, beiden alhier, te zamen vormende de eenige vennooten van de vennootschap onder firma "Beton en Bouwmaterialen-Handelsbedrijf firma Kolk en Co.", gevestigd te Leeuwarden, in koop of in erfpacht gevraagd een bouwter rein aan den Kanaalweg Noordzijde, uitmakende een gedeelte van het kadastrale perceel, gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 13^23. Op de hierbij overgelegde situatieteekening is het be treffende terrein, dat een oppervlakte heeft van ongeveer 319O m2, met een roode omlijning aangeduid. Tegen verkoop, waaraan wij in dit geval boven erfpacht de voorkeur geven, hebben wij geen bedenkingen. De koopprijs kan worden gesteld op f.ij-.- per m2, waarmede de belanghebbenden accoord gaan, evenals met enkele bijkomende voorwaarden. De grond, welke thans als weiland in gebruik is, zal aan de huur worden ont trokken, ter zake waarvan een minnelijke schikking met den huurder is getroffen. Voorts dient ter voldoening aan de des betreffende voorschriften toestemming tot den verkoop te wor den verkregen van den Secretaris-Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij. Wij geven U in overweging te besluiten: onder voorbehoud, dat daartoe de vereischte toestemming zal worden verkregen van den Secretaris-Generaal van het De partement van Landbouv/ en Visscherij, te verkoopen aan TJ KOLK en F.VAN DER VELDE, beiden alhier, te zamen vormende de eenige vennooten van de vennootschap onder firma "Beton- en Bouwmaterialen-Handelsbedrijf firma Kolk en Co.", gevestigd te Leeuwarden, een terrein aan den Kanaalweg Noordzijde, ter grootte van ongeveer 3^90 deel uitmakende van het perceel kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. I3I+23, gelijk op de bijbehoorende situatieteekening met een roode omlijning is aangeduid, zulks onder de volgende voor waarden: 1. de koopprijs bedraagt f»[)..■»- per m2; 2. de sloot tusschen het verkochte terrein en den Kanaalweg blijft eigendom van de gemeente Leeuwarden, doch mag door de koopers worden gedempt met woudzand of met goed te keu ren grond; 3. Het Oostelijk einde van de bestaan blijvende sloot moet door een beschoeiing van nader door den Directeur der Ge meentewerken goed te keuren constructie worden afgesloten; 1+. het van het terrein komende hemel-, huis- en afvalwater mag niet op den polder worden geloosd; 5. op de Westgrens van het verkochte terrein moet door de koopers een veekeerende afscheiding ten genoegen van Bur gemeester en Wethouders worden geplaatst en onderhouden; 6. over de te dempen sloot tusschen het verkochte terrein en den Kanaalweg mag een uitgang worden gemaakt, waarover door de koopers kan worden gereden en geloopen, met motor en paardentractie, kruiwagens en dergelijke, naar en van den Kanaalweg. 7. de kosten der koopakte, het opmeten van het terrein door een landmeter van het kadaster en de kosten van de levering van een notarieel afschrift van genoemde akte, ten behoeve van het gemeente-archief, zijn ten laste van de koopers, Leeuwarden, 3 19^4-1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden Mei I9I4.I0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 265