Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 194l» BIJLAGE NO. 57» BIJLAGE NO. 57. Aan den Gemeenteraad. Ten einde te zijner tijd den Pasteurweg door te kunnen trekken en te kunnen aansluiten aan den Groningerstraatweg, is het noodig, dat de gemeente de beschikking verkrijgt over een strook grond van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeu warden, Sectie P no02l).2o Op de hierbij overgelegde situatie- teekening is de bedoelde strook in gele kleur aangeduid. De eigenaar, de heer B. de Vries, alhier, is bereid dezen grond aan de gemeente af te staan, te zamen met de twee op de gemel de teekening in roode kleur aangegeven terreinen, onder voor waarde, dat de gemeente aan hem in eigendom overdraagt het met blauwe kleur gemerkte terrein, deel uitmakende van het kadastra le perceel, gemeente Leeuwarden, Sectie P no, 4^-99 Deze ruiling kan met gesloten beurzen geschieden. Hierbij is overwogen, dat de twee roodgekleurde, met de letters A en B aangeduide, terreinen, ter gezamenlijke oppervlakte van 375 m2» in waarde gelijk staan met de, gelijke grootte hebbende en door de letters A en B aangeduide, gedeelten van het blauwgekleurde terrein. Voor den geelgekleurden, Lp80 m2 oppervlakte hebbenden, grond, aan welken, als voor straat bestemd terrein, een waarde van f.1.- per m2 kan worden toegekend, zal in ruil worden gege ven een terrein, berekend naar f.9=50 per m2, ter grootte van 480 9»50 ongeveer ^0,^0 m2s Deze grond is mede opgenomen onder het in blauwe kleur aangeduide terrein. Naar onze meening kan op den bovenvermelden grondslag en on der nog enkele voorwaarden van bijkomstigen aard, tot de grond- ruiling worden overgegaan. De betreffende eigenaar gaat blij kens zijn hierbij overgelegd schrijven van 15 April j.l. met deze regeling accoord. Wij geven derhalve in overweging te besluiten: tot ruiling met B, DE VRIES, alhier, zonder bijbetaling van de eene of de andere zijde, van een aan de gemeente Leeuwarden toebehoorende strook grond, ter grootte van ongeveer 4^5*5^ m2, gelegen nabij den Pasteurweg, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F no. 1lL99> 6Q- lijk op de bijbehoorende situatieteekening in blauwe kleur is aangeduid, tegen drie aan B.de Vries, voornoemd, toebehoorende strooken grond, ter gezamenlijke grootte van ongeveer 855 ra2, gelegen nabij den Pasteurweg, deel uitmakende van het perceel, kada straal bekend alsvoren, Sectie F no. 2I4.2gelijk op de gemelde situatieteekening in roode en gele kleur is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. de ruiling zal zoo spoedig mogelijk plaats hebben, waarbij met den huurder van den aan B. de Vries, voornoemd, toebe hoorenden grond een nadere regeling zal worden getroffen. De door laatstgenoemde ontvangen huurpenningen zullen door dezen met de gemeente Leeuwarden worden verrekend; 2. door en voor rekening van de gemeente zal een eenvoudige erfafscheiding op de nieuwe eigendomsgrens worden geplaatst; 3. de op de akte van ruiling vallende kosten komen ten laste van de gemeente Leeuwardens Leeuwarden, 2i| April 1941» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 6 Mei 194i®

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 266