Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE WO. 58. BIJLAGE WO. 58. Aan den Gemeenteraad. J0 Groen, alhier, heeft mondeling verzocht om hem voor den verbouw van aardappelen, boonen en dergelijke in gebruik af te staan een terrein nabij de Frederik Ruijschstraat, ter grootte van ongeveer 2200 m2. Op de hierbij overgelegde teel® ning is het onderhavige terrein met een roode omlijning aangeduid. Tegen het in huur afstaan voor het aangegeven doel hebben wij geen bedenkin gen. Be huurprijs kan worden gesteld op f.49.50 pe^ jaar» welk be drag voldoende is te achten en waarmede de belanghebbende accoord gaat. Voorts is met hem overeengekomen, dat hij voor een te plaat sen en aan de gemeente over te dragen af sche iding een vergoeding van f. 3.50 zal ontvangen. Wij geven U in overweging te besluiten: aan J.Groen, alhier, in huur af te staan, tegen een som van f. 49.50, een terrein, gelegen nabij de Frederik Ruijschstraat ter grootte van ongeveer 2200 m2, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 13506, gelijk op de bijbehoorende teekening met een roode omlijning is aangeduid, zulks onder de navolgende voorwaarden: 1. de hu:ur loopt van 1 Maart 1941 tot 1 Maart 1942; 2. de huursom moet vóór 15 Mei 1941 worden voldaan aan het bedrijf der Gemeentewerken; 3. alle kosten, verbonden aan het in cultuur brengen van den grond, zijn voor rekening van den huurder; 4. het terrein mag alleen worden gebruikt als bouwland; 5. de gemeente heeft het_recht van tusschentijdsche huuropzegging met een termijn van eén maand; in dat geval wordt de huur in verhouding tot den tijdsduur verlaagd. Schadevergoeding voor de op het ter-rein staande gewassen of veldvruchten wordt als dan niet gegeven; 50 het terrein of gedeelten daarvan mogen niet aan anderen worden onde rve rhuurd 7. als vergoeding voor een te plaatsen en aan de gemeente over te dragen afscheiding wordt aan den huurder f. 3.50 uitgekeerd. Leeuwarden, 6 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M, VAW BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 9 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 267