Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 59. BIJLAGE NO. 59. Aan den Gemeenteraad. Bij schrijven van 3 Maart j.l. heeft D. Witteveen, ar chitect, alhiernamens den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Leeuwarden verzocht, om in koop te ontvangen de kadasti-ale per- ceelen gemeente Leeuwarden, Sectie B nos. 3644 en 2396, gelegen aan het Hoeksterkerkhof achter de Oosterkerk, ten einde daarop eenige lokaliteiten te bouwen, aan welke de genoemde Kerk be hoefte heeft. Be betreffende perceelen zijn op de hierbij over gelegde situatieteekening in roode kleur aangeduid. Tegen ver koop bestaan van onze zijde geen bedenkingen. Een langs dè straat gelegen strook van het perceel no. 2396, ter grootte van ongeveer 28 m2, welke voor den aanleg van een trottoir bestemd is, dient buiten den verkoop te worden gehouden. De oppervlakte van den voor verkoop in aanmerking komenden grond bedraagt ongeveer 170 m2. De koopprijs kan worden gesteld op f. 8.- per m2, waarmede de ^rkeraad, blijkens de bij de stukken aanwezige verklaring, ge noegen neemt, evenals met enkele nadere voorwaarden.Wij merken nog op, dat het op het perceel Sectie B no. 3644 liggende straat je aan het openbaar verkeer zal dienen te worden onttrokken. Te zijner tijd zullen wij U daartoe een voorstel doen. Indien op dit perceel erfdienstbaarheden rusten van voetpad, uitgang of derger- lijke, zullen deze door den kooper moeten worden geëerbiedigd, afgekocht of verlegd. Wij geven U in overweging te besluiten: tot verkoop aan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Leeu warden, tegen een prijs van f. 8.- per m2, van de perceelen grond, gelegen aan het Hoeksterkerkhof, kadastraal bekend gemeente Leeu warden, Sectie B nos. 2396 en 3644, met uitzondering van een langs de straat gelegen strook van het eerstgenoemde perceel, ter grootte van ongeveer 28 m2, zijnde de oppervlakte van den te ver- koopen grond, gelijk die op de hierbij behoorende situatieteeke ning in roode kleur is aangeduid, ongeveer 170 m2, geschiedende de verkoop voorts onder de volgende voorwaarden: 1 de juiste grootte van het verkochte terrein wordt op kosten van den kooper opgemeten door een landmeter van het kadaster; 2. de op het verkochte terrein aanwezige bestratingsmaterialen blijven buiten den verkoop en zullen door de zorg van de gemeen te worden verwijderd; 3indien de verkochte grond met goedvinden van het gemeentebestuur door den kooper in gebruik wordt genomen, vóórdat de akte van verkoop is gepasseerd, moet, van den dag der ingebruikneming af tot aan het tijdstip van de betaling der kooppenningen, door den kooper een rente worden vergoed, berekend naar 4% s jaars, over het bedrag van de koopsom; 4. indien op het perceel Sectie B no. 3644 erfdienstbaarheden rus ten van voetpad, uitgang of dergelijke, moeten deze door den koo per worden geëerbiedigd, afgekocht of verlegd; 5. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten, daaronder begre pen die van een notarieel afschrift van de akte van verkoop, ten behoeve van het gemeente-archief, komen ten laste van den kooper. Leeuwarden, 8 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 9 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 268