Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 60. BIJLAGE NO. 60. Aan den Gemeenteraad. In Uwe vergadering van 17 December 1940 werd besloten tot de stichting van een nieuw kantoorgebouw met magazijn en werkplaatsen ten behoeve van de gemeentelijke Lichtbedrijven en voor de uitvoering van dat werk een bedrag van f. 363.000.- beschikbaar gesteld. Uit de hierbij overgelegde rapporten van den Directeur der Gemeentewerken, waarnaar wij kortheidshalve verwijzen, blijkt, dat het uitgetrokken bedrag bij lange na niet voldoende is om daarmede de kosten van den bouw te bestrijden. De oorzaak daarvan is aan verschillende factoren te wijten. Om enkele te noemen zij vermeld, dat de prijzen van de materialen sedert het opmaken van de begrooting in Augustus 1940 sterk zijn ge stegen, terwijl ook de kosten van de transporten sindsdien een aanzienlijke verhooging hebben ondergaan. Voorts zijn de loonen verhoogd en bijslagen en kinderbijslagen ingevoerd. Verder moesten op last van den Algemeen Gemachtigde voor den Wederopbouw gewapend-betonpalen en z.g. Baustahlgewebe worden toegepast, waarop in de begrooting niet was gerekend en die hoogere kosten medebrengen. Al de bovenvermelde factoren maken het noodzakelijk om de bouwkosten met rond f„ 137.000.- te verhoogen en nader te bren gen op f. 500.000.-, onder welk bedrag dan de algemeene kosten zijn begrepen. Wij hebben overwogen, of onder deze omstandigheden de bouw niet moest worden uitgesteld. Dit komt ons echter niet aanbe velenswaardig voor, in de eerste plaats niet omdat uitbreiding van de kantoorruimte, magazijn, enz. dringend noodzakelijk moet worden geacht (zulks om vernieuwing en modemiseering van de gasfabriek niet te vertragen) en voorts niet, omdat het onzeker is, of binnen afzienbaren tijd op het gebied van de bouwnijver heid weder normale toestanden zullen bestaan. Zelfs is de moge lijkheid niet buitengesloten, dat de uitvoering van den bouw later met nog meer moeilijkheden gepaard zal gaan en de prijzen nog hooger zullen zijn. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: a. het bij besluit van 17 December 1940, no. 283R/180, voor de stichting van een nieuw kantoorgebouw met magazijn en werkplaat sen ten behoeve van de gemeentelijke Lichtbedrijven beschikbaar gestelde bedrag van f. 363.000.- te verhoogen met f. 137.000,- en nader te brengen op f. 500.000.-; b. tot wijziging van de gemeentebegrooting en van de begrootih- gen van de gemeentelijke Gasfabriek, het gemeentelijk Electri- citeitbedrijf en het bedrijf der Gemeentewerken, alle voor den dienst van het jaar 1941overeenkomstig de hierbij behoorende ontwerpen, Leeuwarden, 8 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 9 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 269