i INKOMSTEN, HOOFDSTUK VHI, 8 en 9, gewone dienst. S 3 a .bp *o 110 111 112 113 114 115 OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 Teruggaaf door besturen van vereenigingen van te veel ontvangen bijdragen voor het vervolgonderwijs Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 8 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Schoolgelden Uitkeering van gemeenten ingevolge artikel 86 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering van andere gemeenten in verband met de aan schoolbesturen betaalde uitkeeringen ingevolge art. 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen I 116 j Teruggaaf door besturen van bijzondere scholen van te te veel ontvangen bijdragen ingevolge art. 101 der Lager- onderwijswet 1920 Transporteeren., 50 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 185,26 2.626,58 2.811,84 2.099,55 712,29 GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 8.525,96 1.082,61 2.316,78 95,70 1.931,42 217,15 2.647,74 16.817,36 8.500,— 623,31 2.764,11 84,10 1.850,47 217,15 2.061,66 thans voorgedragen, 16.100,80 9.500,- 1.026,39 389,19 102,97 1.931,35 234,20 memorie 13.184,10 UITGAVEN, HOOFDSTUK VHI, 8 en 9, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 8. Bijzonder vervolgonderwijs. Uitkeering aan gemeenten ingevolge artikel 104, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920 Bijdragen aan besturen van bijzondere scholen in de kosten van het bijzonder vervolgonderwijs, bedoeld in art. 102 der Lager-onderwijswet 1920 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 8 9. Bijzonder uitgebreid lager onderwijs. Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 86 der Lager- onderwijswet 1920 Vergoeding aan schoolbesturen als bedoeld in art. lOltó der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding van de kosten van instandhouding van bij zondere scholen, bedoeld in art. 101 der Lager-onderwijs wet 1920 Uitkeering aan gemeenten ingevolge art. 104, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 Vergoeding voor terreinen en gebouwen van bijzondere scholen aan besturen dier scholen, bedoeld in art. 205 der Lager-onderwijswet 1920 Uitkeering aan andere gemeenten in de aan school besturen te betalen vergoeding, bedoeld in art. 205 en 205ter der Lager-onderwijswet 1920 Transporteerenf 51 2.099,55 2.099,55 2.811,84 255,47 8.269,27 7.323,02 17,95 636,75 55,71 16 558,17 memorie 225,— 6.421,37 6.957,— 50,- 636,75 200,- 14.490,12 memorie 240,- 5.275,27 6.566,25 40,— 707,50 150,— 12.979,02

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 26