Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 61. BIJLAGE NO. 61 Aan den Gemeenteraad. Ten einde te kunnesn voorzien in de opneming en verple ging van hen, die onverhoopt door bominslag in deze gemeente ge wond zouden worden, is het noodzakelijk van gemeentewege een nood- of hulpziekenhuis in te richten. Immers moet er rekening mede worden gehouden, dat patiënten, als hier bedoeld, niet meer in de particuliere ziekenhuizen kunnen worden ondergebracht, aan gezien onlangs op een groot gedeelte van het St.Bonifacius Zie kenhuis beslag is gelegd en als gevolg daarvan de kans bestaat, dat door grooteren toeloop naar het Diaconessenhuis ook daar even tueel geen plaats voor de gewonden zou kunnen worden gevonden. Dientengevolge staat de gemeentelijke Overheid, wil zij zich op dit punt verantwoord achten, voor de taak om zoo spoedig mogelijk voor -ziekenhuisruimte te zorgen. En daar het Stads Ziekenhuis deze taak niet op zich'kan nemen, omdat het daar niet op is berekend, is het onvermijdelijk tot de inrichting van een afzonderlijk hulp- ziekenhuis over te gaan. Dit laatste kan worden gevestigd in het gebouw van de bewaar school no. 3 en in een deel van het gebouw der openbare lagere school no. 8, aan de Eestraat, waarin zich reeds thans een provi sorisch noodhospitaal bevindt, hetwelk echter aan de eischen van een ziekeninrichting niet voldoet. V/ij hebben derhalve een plan tot het inrichten daarvan doen opmaken, dat wij hierbij aan U overleggen en waaruit U zal blij ken, dat genoemde schoolgebouwen zich tot dit doel zeer goed lee- nen. Met name is de bewaarschool zonder.ingrijpende veranderingen voor ziekenhuis geschikt te maken, zoodat dit plan de eenvoudigste, en tevens een doelmatige, oplossing biedt van dit in de bestaande omstandigheden zoo belangrijke vraagstuk. Vergeleken bij den op het oogenblik bestaanden toestand, worden de belangen van het onderwijs hierdoor niet in bijzondere mate ge schaad. Immers, het onderwijs aan gemeenteschool 8 en aan de schip- persschool kan, zooals dit thans gegeven wordt, gewoon doorgang vinden, terwijl de bewaarscholen nos.3 en 5» die thans van drie lokalen van het gebouw Eestraat no.7 gebruik maken, dank zij de medewerking van het betrokken schoolbestuur, overgebracht kunnen worden naar het gebouw van de R.K. u.1.o-school aan de Tweebaks- markt, waarin eenige lokalen leeg staan. Ongetwijfeld gaan met de hier besproken inrichting vrij groote kosten gepaard (de overgelegde begrooting van den Directeur van Gemeentewerken toch geeft een eindcijfer aan van ruim f. 24.000.-, algemeene kosten inbegrepen, welk bedrag intusschen als een maxi mum is te beschouwen)maar niettemin kan naar ons oordeel de ge meente zich niet onttrekken aan den plicht om op dit gebied te doen wat in deze buitengewone tijden van haar verwacht mag worden. Het hulpziekenhuis zal, gelijk de teekening doet zien, 50 bed den kunnen bevatten en voorziet verder in de lokaliteiten, die voor een behoorlijke verpleging, met alles wat daarmede samenhangt, on misbaar zijn. Wij mogen U voor bijzonderheden naar de teekening en de gespecificeex-de begrooting verwijzen. Voorts ligt het in ons voornemen te trachten om met betrekking tot de eigenlijke verpleging van de patiënten een i-egeling met de besturen der hier ter stede gevestigde ziekeninrichtingen te tref fen, omdat samenwei-king daarmede in dezen bezwaarlijk kan worden gemist Onder mededeeling, dat de kosten gebracht kunnen worden ten laste van den post Luchtbeschermingsdienst van den kapitaaldienst der begrooting 1941, geven wij U, met overlegging van het rapport dei" Pinancieele Commissie, in overweging te besluiten: "a."

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 270