Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 61. a. ten behoeve van de inrichting van een hulpziekenhuis in de ge bouwen Eestraat nos. 3 en 7 een bedrag van, in ronde som, f. 24.000.- beschikbaar te stellen en daartoe vast te stellen de hierbij overgelegde wijzigingen van de begrooting van het bedrijf der Gemeentewerken en van de gemeentebegrooting, beide dienst 1941; b. Burgemeester en Wethouders te machtigen ten aanzien van de in richting en de exploitatie van het sub a bedoelde hulpzieken huis het noodige te verrichten. Leeuwarden, 8 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN" Secretaris. Verzonden 9 Mei 1941. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 62. BIJLAGE NO. 62. Aan den Gemeenteraad. In nevensgaand adres verzoekt de heer Ir. W. ZUURMOND, Inspecteur voor het Woningtoezicht, alhier, Uwen Raad hem we gens zijn benoeming tot adjunct-directeur der Gemeentewerken te Zaandam ontslag uit zijn tegenwoordige betrekking te verlee nen. Aangezien het tijdstip van zijn infunctietreding in Zaandam nog niet bekend is, geven wij Uwe Vergadering in overweging aan Ir. W. ZUURMOND eervol ontslag uit zijne betrekking van Inspec teur voor het Woningtoe zicht in deze gemeente te verleenen met ingang van een nader door ons College vast te stellen datum. Leeuwarden, 8 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 9 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 271