Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 63. BIJLAGE NO. 63. Aan den Gemeenteraad. Ingevolge hot bepaalde in artikel 2, eerste lid, der verordening op het Gemeentelijk Grondbedrijf (Raadsbesluit van 7 December 1925, no. 437R/277) verdeelt de Raad telkens om de vijf jaren op voorstel van ons College, na ingewonnen advies van de Commissie voor de Openbare' Werken, de gronden van dit bedrijf in de volgende rubrieken: a. voor bouwterrein bestemde gronden (gronden, waarvan ver wacht wordt, dat zij in de eerstvolgende vijf jaren als bouwterrein zullen worden verkocht of in erfpacht uitgege ven); b. voor cultuur bestemde gronden; c. in erfpacht uitgegeven gronden, waaronder begrepen de aan het gemeentelijke Woningbedrijf ten behoeve van de volks huisvesting en aan andere gemeentebedrijven in gebruik gege ven terreinen. De voor bouwterrein bestemde gronden dienen in vergelij king met de huidige indeeling eenige uitbreiding te ondergaan, zulks in verband met de terreinen, ter weerszijden van de nieuwe straat tusschen den Poppeweg en het Vliet (Archipelweg)de ter reinen ten noorden van het plantsoen Swammerdamstraatdie aan den Weg naar Cambuur/de Ruijterweg, en in verband met den bouw van de 75 woningen aan de Insulinde straat. Overigens is er hier en daar sprake van inkrimping door uitgifte en verkoop geduren de Ie afgeloopen vijf jaren. Met den Directeur van Gemeentewerken en den Boekhouder van het Grondbedrijf zijn wij van meening, dat het voor de goede orde en het vormen van een juister oordeel gewenscht is de naamsaanduiding van enkele onderdeelen der voor bouwterrein be stemde gronden iets te wijzigen. In het hierbij gevoegde ont- werp-besluit is daarmede rekening gehouden. Onder overlegging van het advies der bovengenoemde Commissie, geven wij U in overweging over te gaan tot vaststelling van het in ontwerp hierachter afgedrukte besluit tot indeeling van de in het Gemeentelijke Grondbedrijf aanwezige gronden. Leeuwarden, 9 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. "Ontwerp"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 272