i 3 4002 4326 3969 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 63. ONTWERP. De Raad der gemeente Leeuwarden; Overwegendedat ingevolge artikel 2, eerste lid, der ver ordening op het 'Gemeentelijk Grondbedrijf, vastgesteld bij Raads besluit van 7 December 1925, no. 437R/277, moetworden overgegaan tot de vaststelling van een indeeling der in het bedrijf aanwezi ge gronden naar de volgende rubrieken: a. voor bouwterrein bestemde gronden (gronden, waarvan verwacht wordt, dat zij in de eerstvolgende vijf jaren als bouwterrein zul- len worden verkocht of in erfpacht uitgegeven); b. voor cultuur bestemde gronden; c. in erfpacht uitgegeven gronden, waaronder begrepen de aan het gemeentelijke Woningbedrijf ten behoeve van de volkshuisves ting en aan andere gemeentebedrijven in gebruik gegeven terrei nen; Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders; BESLUIT: de in het Gemeentelijke Grondbedrijf aanwezige gronden in te deelen in de navolgende rubrieken: I. voor bouwterrein bestemde gronden, te weten de gronden, van welke verwacht kan worden, dat zij in de eerstvolgende vijf jaren als bouwterrein zullen worden verkocht of in erfpacht uitgegeven (groep B) OMSCHRIJVING Kadastrale ge meente Leeuwar den Grootte Sectie Nummer i H.Aj Ai c.A. Ter re inen 2e Kanaalpand G 5929 - 28 20 N.Z 5930 - 18 50 6425 I - 90 10 6426 - 29 94 7246 - 40 26 9019 51 34 13423 45 40 10715/10719 i - 01 94 Bouwblok II en i 01 65 III IV - 06 11 VI 55 00 Terreinen 2e Kanaalpand G 11847 25 16 Z.Z. 13302 71 44 Terreinen Achter de Hoven G 10928 11 85 10929 02 90 10930 02 36 11427 34 94 11430 04 55 12897 05 92 1 2648 04 11 Terreinen in de Schrans B 4412 1 70 40 893 1 72 i 90 894 - 22 90 Terre inen a.d. Groninger- F 4503 04 i 54 straatweg 3919 01 72 3988ged. - 13 50 4199 63 98 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941BIJLAGE NO. 63* Kadastrale ge- OMSCHRIJVING meente Leeuwar- jGrootte den Seotie B 6. Terreinen a.d.Harl.str.weg B 7. Terreinen a.d.Sneekertrek- weg B 8. Terreinen ten Zuiden Cambuursterpad DivpercCambuurste r- pad e.o. (afgebroken woningen) B 9. Terreinen tusschen Cambuur- sterpad en Gron.str.weg B 10.Diverse perceeltjes 1e Kanaalpand B 11.Terreinen t.O.Leliestraat Bouwblok I II III IV V VI B 12.Terreinen aan den Mr.P.J. Troelstraweg Bouwblok XI XII XXVII XXVIII XXIII B 1 4.Bouwgronden ten Oosten Weg naar Cambuur D G G F D D G 4302 4696 5458 4502 4622 4391 4326 4178 3841 3928 13305 8967 9996 11844 11845 11862 12253 4973ged. - 4384 - 7422 - 9820 963 i 3452 3295 3856 3574 3737 en) 3780 2332 j - 13325 j- 13328ged. - 13326ged. - 13326ged. 1 i A. o.A 21 70 01 i 83 47 80 -- i 37 02 i 70 66 17 i 80 06 i 20 02 53 81 76 14 I 47 27 i 45 19 80 66 90 ■24 i j 95 j 22 I 45 03 80 03 1 80 I 67 i I 42 I -- 72 i 16 I I 50 '•45 65 i 03 70 08 88 i 01 80 02 73 34 i 20 88 i 14 00 13 60 05 10 i 03 25 i 02 15 57 50 161 94 !35 160 07 40 i 09 ;16 ;02 22 I-- 74 .02 :47 •02 '21 :02 !30 i |52 •11 I50 ;21 ;30 I 565 83 I ,20 "1 3326ge&.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 273