I 15 i 1 12318 61 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad 13 X d -LLA. vxtj r} U o j 0 van Leeuwarden, 1941. OMSCHRIJVING Kadastrale ge meente Leeuwar den Grootte Sectie Nummer H.A.i A. c.A. 1 80 3 57 00 3 i 36 10 1 1 40 f 40 01 j 45 1 82 00 2 34 50 1 85 30 3 39 j 60 1 95 90 1 63 60 i 64 58 73 j 50 28 70 10 00 44 40 88 20 - 01 55 3 91 30 1 09 41 - 25 00 1 57 40 1 30 40 - 78 20 1 .81 50 16 '.20 1 20 ;°5 - '90 '20 64 30 1 57 i 70 - 42 i 30 - i 61 50 - 34 i 05 - .23 100 j 83 100 I 3 I 43 i 90 i I I 3 195 I j 40 4 00 '90 i 27 i ,30 i 1 1 49 I l ;oo 1 58 50 I - 50 120 1 t 58 169 V/eilanden tusschen Tijnje en weg Achter de Hoven C 7. Gronden aan den Harlinger- trekweg C 8. Gardenierslanden aan de Dokkumer Ee D F 3645 3646 3647 3649 3650 3654 3655 3657 3658 3659 3660 3663 3665 3669 3670 3671 3672 3673 5763 11965 12004 12006 1 2310 12311 12312 12313 12314 12315 12316 12317 12319 12320 12321 12322 12323 248 255 1784 902 1876 1877 1966 2208 i C 9. Weiland te Dronrijp (Deinum) B 256 28 i 20 7 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 63. i Kadastrale ge- OMSCH ïIJVING meente Leeuwar- Grootte den Sectie j Nummer IH.A.J A* c.A. C 10, Weiland bij de boerderij: "Groot HumaIda"(buiten vliegveld) Diverse perceelen 49 00 III, in erfpacht uitgegeven gronden, waaronder begrepen de aan het Heme enteli jke w oningbe dr i j If'7; en behoeve der volkshuis vesting en aan andere gemeentebedrijven in gebruik gegeven ter reinen (groep E): OMSCHRIJVING H.A. A Grootte c.A. •i Boekwaarde E 1 Terreinen aan het Nieuwe i 4 Kanaal E 2. Terreinen Achter de Hoven, 2 ten Zuiden spoorlijn Leeu war de n-Gr oninge n 3. Terreinen tusschen den 121 Mr.!1, J, Troelstraweg en spoorlijn Leeuwarden-Har- lingen E 4. Terreinen tusschen de 3 Dokkumer Ee en Groninger- straatweg E 5. Terreinen tusschen den 18 Groningerstraatweg en het Vliet E 6» Diverse verspreide ter- re inen E 7. Terreinen aan den Hollan- derdijk E 8, Terreinen tusschen den Mr,P„J,Troel straweg en de Dokkumer Ee 59 87 24 12 16 19 58 44 44 j 93 26 83 69 13 05 f283.676.71 138.777.— 1.699.423.63 216.682.70 1,286.687.74 14.944.- 26.151.30 67.232.- Lec uwarden De Raad voornoemd, Verzonden 10 Mei 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 275