Bijlage to.t het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 191+1 BIJLAGE NO. 61p. BIJLAGE NO. 6 lp. Aan den Gemeenteraad. Van de eigenaren van de perceelen Beijerstraat nos. 2, lp, 6, 8 en 10 ontvingen wij de mededeeling, dat zij genegen zijn den grond van de voor hun perceelen gelegen stoepen kos teloos aan de gemeente in eigendom af te staan,op de voor stoe- penoverdracht gebruikelijke voorwaarden. Het bezit van den grond van deze stoepen is voor de gemeen te van belang te achten, aangezien alsdan tot den aanleg van een trottoir kan worden overgegaan, waarmede de veiligheid van het voetgangersverkeer is gediend. Tegen de door de eigenaresse van het perceel Beijerstraat no.2 gestelde voorwaarde tot het van gemeentewege aanbrengen van een stoeptrede hebben wij geen bezwaar. Wij geven U mitsdien in overweging te besluiten: kosteloos in eigendom over te nemen van: aW.TWIJNSTRA, echtgenoote van D» Smit, alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Beijerstraat no.2, kadastraal bekend Gemeente Leeuwarden, Sectie A no. 1555? bT. VAN DER HULST, echtgenoote van H.Bakker, alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Beijerstraat no.lp, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no.659» cTH. VAN DEN AKKER, alhier, den grond van stoepen, gelegen voor de perceelen Beijerstraat nos. 6 en 8, kadastraal be kend alsvoren, Sectie A nos. 660 en 66l; dde handelsvennootschap onder de firma L. EDEMA en Zoon, alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Beijerstraat no.10, kadastraal bekend alsvoren, Sectie A no.1303, zulks onder de volgende voorwaarden: alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening der gemeente Leeuwarden; bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende ma teriaal desverlangd het eigendom van de verkoopers en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hen aan te wij zen plaats binnen de gemeente vervoerd; wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan de gevels van bovenvermelde gebouwen noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andera, door Burgemees ter en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; de onder I bedoelde strooken grond te bestemmen voor den pu- blieken dienst. Leeuwarden, 8 Mei 19^1-1 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 9 Mei 19^1»

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 276