I Bijlage tot het vershg der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 65. BIJLAGE NO. 65. Aan den Gemeenteraad. Ten gevolge van de samenvoeging van de functies van Beurs- en Waagmeester en van Directeur van den Markt- en Havendienst (zie Uw besluit van 23 April 1941waardoor eerstgenoemde betrekking als afzonderlijk ambt heeft opgehou den te bestaan, is het noodzakelijk geworden in de desbetref fende verordeningen een aantal wijzigingen aan te brengen, welke in hoofdzaak de titulatuur betreffen. Onder mededeeling, dat de wijzigingen van de verordeningen P en G door de Commissie voor de Strafverordeningen zijn ont worpen, geven wij Uwe Vergadering mitsdien in overweging over te gaan tot het vaststellen van de in ontwerp hieronder afge drukte verordeningen, well® naar het ons voorkomt, geen ver dere toelichting vereischen. Leeuwarden, 15 wki 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERP A. VERORDENING, houdende wijziging van de ver ordening op de heffing van beurs- en waagrechten in de gemeente Leeuwarden (Gemeenteblad 1921 no.7; 1922 no. 20; 1926 no. 211933 no. 16). Eenig artikel. In de artikelen van bovengenoemde verordening, waarin gespro- 1® n wordt van "beurs- en waagmeester", wordt hiervoor telkens gelezen: "directeur van den Markt- en Havendienst". ONTWERP B. VERORDENING, houdende wijziging van de veror dening op de invordering der beurs- en waagrechten te Leeuwarden (Gemeente blad 1921 no. 7; 1922 no. 20; 1926 no. 21 Eenig artikel. In de artikelen van bovengenoemde verordening, waarin ge sproken wordt van "beurs- en waagmeester", wordt hiervoor tel ls ns gelezens"directeur van den Markt- en Havendienst". ONTWERP 0. VERORDENING, houdende wijziging van de veror dening, regelende het gebruik van de beurs en de waag (Gemeenteblad 1921 no. 26; 1926 no. 22, 1934 no. 10). Artikel I. In de artikelen van bovengenoemde verordening, waarin gespro ken"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 277