3 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 65. ken wordt van "beurs- en waagmeester"wordt hiervoor telkens gelezen: "directeur van den Markt- en Havendienst". Artikel II. Het tweede en het derde lid van artikel 13 vervallen. ONTWERP D. VERORDENING, houdende wijziging van de ver ordening op den Markt- en Havendienst m de gemeente Leeuwarden (Gemeente blad 1935 no. 9). Artikel I. In artikel 2 van bovengenoemde verordening wordt na letter b 2e, ingevoegd een nieuwe zinsnede, luidende als volgt: "c. de werkzaamheden betreffende de beurs en de waag, overeen- komstig&desbetreffende verordeningen; In plaats van letter "c" wordt gelezen: "d" Artikel II. De aanhef van het eerste lid van artikel 4 wordt gelezen als volgt "Onverminderd het bepaalde in de verordeningen op de heffing en invordering van de beurs-en waagrechten, geschiedt onder lei ding en toezicht van den directeur, met toepassing van artikel 122, 1e lid, der Gemeentewet, de inning vanenz.". Artikel III. Aan het slot van het eerste lid van artikel 8 wordt toege voegd een nieuwe zinsnede, luidende als volgt: "personeel ten dienste van de beurs en de waag, overeenkomstig de verordening, regelende het gebruik van de beurs en de waag". ONTWERP E. VERORDENING, houdende wijziging van de veror dening, regelende het gebruik van de Veemarkt (Gemeenteblad 1923 no. 2; 1926 no. 16). Artikel I. De artikelen 2, 3> 4, de derde zinsnede van het eerste lid van artikel 5 en de artikelen 10 en 11 van bovengenoemde veror dening vervallen. Artikel II. In de artikelen, waarin gesproken wordt van "marktmeester", wordt hiervoor telkens gelezen: "directeur van den Markt- en Ha vendienst". ONTWERP F. VERORDENING, houdende wij-ziging van de Alge- meene Politieverordening voor de ge meente Leeuwarden (Gemeenteblad 1919 no. 7; 1920 no. 18; 1924 no. 5; 1925 nos. 19 en 49; 1927 no. 5; 1928 no. 6 1933 nos. 11 en 12; 1934 no. 12; 1935 nos. 10, 41 en 43; 1936 no. 13; 1937 nos. 5 en 9; 1938 nos. 6 en 23; 1940 no. 8; 1941 no. 3). Eenig artikel. In het tweede lid van artikel 105 van bovengenoemde verorde Bijlage tot het verslag der handelingen van den §eme<enteraad van Leeuwarden, 1941. 1 ning wordt in plaats van "marktmeester der veemarkt" gelezen: "directeur van den Markt- en Havendiccnst" ONTWERP G. VERORDENING, houdende wijziging van de veror dening op de marktpolitie te Leeuwarden (Gemeenteblad 1923 no. 1; 1924 no. 6; 1925 nos. 18 en 28; 1932 no.13). Eenig artikel. In de artikelen van bovengenoemde verordening, waarin gespro ken wordt van "marktmeester',' wordt hiervoor telkens gelezen: "directeur van den Markt- en Havendienst". Verzonden 27 ^fei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 278