II Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van- Leeuwarden, 1941 BIJLAGE EO. 66. BIJLAGE EO. 66. Aan den Gemeenteraad. Met gebruikmaking van de bevoegdheid, den burgemeester bij artikel 220 der Gemeentewet toegekend, heb ik, ter voorko ming van stoornis van de openbare orde, op heden algemeene voorschriften van politie uitgevaardigd en onverwijld afgekon digd, met betrekking tot het zich bevinden met ijscokarren op eenige straten in deze gemeente. Een exemplaar van mijn desbetreffend besluit wordt hierbij aan U overgelegd en, ter voldoening aan de bepaling van het eerste lid van genoemd wetsartikel, ter kennis van Uwen Raad gebracht. Het op een en ander betrekking hebbend rapport van den Commissaris van Politie voeg ik te Uwer toelichting mede hiernevens. Ingevolge het derde lid van artikel 220 vervallen deze voor schriften, zoo zij niet aan den Raad in diens eerstvolgende vergadering, waarin meer dan de helft van het getal zitting hebbende leden tegenwoordig is, ter bekrachtiging worden aange boden. Mitsdien heb ik de eer bij dezen de algemeene voorschriften van politie, ingevolge artikel 220 der Gemeentewet door mij op 30 Mei 1941 bij besluit no. 977 uitgevaardigd, en daarna onverwijld afgekondigd, aan Uwen Raad aan te bieden en U in overweging te geven te besluiten deze voorschriften te bekrach tigen. Leeuwarden, 30 Mei 1941 De Burgemeester van Leeuwarden, J.M. VAM BEIJI4A. Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 279