a INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 9 en 10, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VIII, 9 en 10, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Per transport Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. Geen ontvangsten. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII 10 Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. 16.817,36 16.817; 36 26.478,66 15- GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 16.100,80 16.100,80 23.562,62 thans voorgedragen. 13.184,10 13.184,10 21.927,57 15,— S 3 M O OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Per transport 432 Rente van waarborgsommen, gestort door besturen van bijzondere scholen 433 5 Teruggaaf van schoolgelden 434 Rente van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 9 komende 435 Aflossing van geldleeningen ten laste van Hoofdstuk VIII, 9 komende Teruggave aan buitengemeenten wegens te veel betaalde uitkeeringen ex art. 104, le lid der L.O.-wet, over de jaren 1929 t/m 1933 Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VHI, 9 10. Bijzonder buitengewoon lager onderwijs. 436 Bijdragen aan andere gemeenten ingevolge art. 25, vijfde lid, van het Koninklijk besluit van 22 October 1923 (Staatsblad no. 489) 437 Bijdrage in de kosten van uit deze gemeente afkomstige leerlingen van het instituut voor doofstommen te Gro ningen Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII 10.... Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. 16.558,17 331,12 105,48 4.498,15 4.327,48 658,26 26.478,66 16.817,36 9.661,30 15,- 15,— 15,— 14.490,12 300,97 100,— 4.344,05 4.327,48 23.562,62 16.100,80 7.461,82 memorie memorie thans voorgedragen. 12.979,02 331,12 100,— 4.189,95 4.327,48 21.927,57 13.184,10 8.743,47 15,- memone 15,- 15,- 52 53

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 27