2 3 Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE 110. 67. kene beroept zich bij het vragen van dezen prijs op het feit, dat, volgens haar, het naastgelegen terrein over een aanmer kelijke diepte verkocht is voor f. 12.- per m2, terwijl het in casu niet alleen betreft de voorste en derhalve duurste vierkante meters, maar dat bovendien de voortuin na de ontei gening zeer zal zijn geschonden en het huis veel dichter aan den straatweg zal staan. Bij de verdere onderhandelingen bleek de eigenaresse niet bereid te zijn van dezen, naar onze mee*, ning veel te hoogen, prijs af te wijken. Het wil ons voorko men, dat het door ons gedane bod van f. 7.50 per centiare re delijk is en gehandhaafd dient te worden. Wij hebben hierbij als uitgangspunt genomen den'prijs, welke door de gemeente voor andere, verderop aan den Mr.P.J.Troelstraweg gelegen, ge deelten van voortuinen is betaald. Deze voortuinen werden eveneens geschonden, doch alle eigenaren hebben genoegen ge nomen met een prijs van f. 5.- per centiare. In verband daar mede moet dan ook de geboden prijs voor 'den onderhavigen grond, welke door zijn ligging dichter bij de stad eenigszins hooger kan worden gewaardeerd, in geen geval aan den lagen kant worden geacht. De onderhandelingen met de onder 3 genoemde eigenaren heb ben evenmin tot een gunstig resultaat geleid. De belanghebben den vragen voor den betreffenden grond.f. 7.50 per centiare. Dit bedrag is voor het niet-bouwrijpe terrein veel te hoog. Een prijs van f. 0.50 per centiare, gelijk wij hebben geboden voor dit als weiland aan te merken terrein, is alleszins vol doende te achten. Wij merken hierbij nog op, dat ook de niet- bouwri jpe terreinstrook van den heer Oele, bovenomschreven, voor een prijs van f. 0.50 per centiare wordtaargpkocht. Aangezien derhalve met de onder 2 en 3 vermelde eigenaren niet tot een minnelijke overeenkomst is te geraken, zal thans tot het instellen van een rechtsvordering moeten worden over gegaan. Het daarvoor ingevolge artikel 233 der Gemeentewet vereischte rechtskundig advies leggen wij hierbij over. Wij merken nog op, dat de werken op de betreffende strooken grond reeds in uitvoering zijn genomen, zulks in verband met een vor dering van de terreinen door de Duitsche Weermacht. Een ver zoek tot de voorloopige inbezitneming van den benoodigden grond overeenkomstig de artikelen 54a en volgende der Onteigenings wet behoeft derhalve niet te worden gedaan. Wij geven U in overweging te besluiten: I. aan te koopen van. P. Oele, alhier: a. een strook grond, ter grootte van ongeveer 90 centiare, ge legen langs den Mr,P. J. ïroelstraweg, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 3053, gelijk 'op de bijbehoorende-situatieteekening in roode kleur is aangeduid, zulks voor den prijs van f. 0.50 per cen tiare en verder onder de volgende voorwaarden: 1de bermsloot wordt door en voor rekening van de gemeente gedempt, terwijl op de nieuwe eigendomsgrens door haar een eenvoudige afrastering wordt geplaatst; 2, de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente; b. een strook grond, ter 'grootte van ongeveer 4 are 20 centiare, gelegen langs den Mr.P. J. Troelstraweg,- deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D no. 3659, gelijk op de bijbehoorende situatieteekening in roode kleur is aangeduid, zulks voor den prijs van f. 4.- per centiare en verder onder de volgende voorwaarden: 1aan den verkooper wordt wegens bedrijfsschade een bedrag van f. 1500.- uitgekeerd; 2. de sloot langs de 'Zuidzijde van het perceel van den ver kooper wordt door de gemeente gedempt over een afstand "van" Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 67. van 40 meter, waarna door haar op het gedempte gedeelte een terreinafscheiding ter hoogte van 2.20 meter van buizen met harmonicagaas op betonklipjes wordt aange bracht. In de kosten van deze afscheiding wordt door verkooper f. 200.- bijgedragen; 3. de gemeente legt op hare kosten een riool van den ach terkant van het gebouw naar de straatrioleering, bene vens een draineerbuis langs de gedempte sloot; 4. door en voor rekening van de gemeente wordt op nieuwe grensscheiding een haag geplant en worden de tuinen ter weerszijden van het café opgehoogd; 5. de speelwerktuigen worden, voor zoover noodig, van ge meentewege en op hare kosten in overleg met den eigenaar omhoog gebracht en over kleine afstanden verplaatst.In de kosten van eventueele vernieuwingen van deze werktui gen zal de gemeente een bedrag van ten hoogste f. 50.- voor hare rekening nemen; 6. de op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente; II. tot het instellen van een rechtsvordering en het voeren van een rechtsgeding, zoo in eersten aanleg als in hooger beroep en cassatie, tegen: aTaetske Sikrna, weduwe van M.P.Memerda, alhier, tot onteige ning van een strook grond, ter grootte van ongeveer 2 are 80 centiare, gelegen langs den Mr .P.J.Troelstraweg, gelijk op de bijbehoorende teekening in roode kleur is aangeduid, uitmakende een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie E no. 477, zulks overeenkomstig het besluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 27 December 1940, B Z no. 5 B B en haar als schadeloosstelling voor het bovenomschreven te onteigenen onroerend goed te bieden een écm yan f. 2100.-, zullende deze som ingevolge artikel 22 der Onteigeningswet in de in artikel 18 dier wet bedoelde dagvaarding worden vermeld b. Rienk Wijbes van der Meer, alhier, en consorten, tot ontei gening van een strook grond, ter grootte van ongeveer 2 are, gelegen langs den Mr.P.J.Troelstraweg, gelijk op de bijbe- hoorende teekening in roode kleur is aangeduid, uitmakende een gedeelte van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie D no. 1942, zulks overeenkomstig het be sluit van den Secretaris-Generaal van het Departement van Binnenlandsche Zaken van 27 December 1940, B Z no. 5 B B en hun als schadeloosstelling voor het bovenomschreven te onteigenen onroerend goed te bieden een som van f. 100.-, zullende deze som ingevolge artikel 22 der Onteigeningswet in de in artikel 18 dier wet bedoelde dagvaarding worden vermeld. Leeuwarden, 27 Mei 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1-Secretaris Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 281