Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941BIJLAGE WO. 70. BIJLAGE WO. 70. Aan den Gemeenteraad. Opnieuw is de gemeente in de gelegenheid een pand in de Weerklank in eigendom te verkrijgen. Het betreft thans de bij Uw besluit van 14 Wovember 1933» no. 393R/207, onbewoonbaar verklaarde woning Hoogpad no. 31toebehoorende aan H. van der Schaaf, alhier, welke voor een som van f. 260.- kan worden aan gekocht. In verband met de plannen tot verbetering van den wo ningtoestand in de Weerklank is het bezit van het gemelde per ceel voor de gemeente van belang. De prijs, berekend naar f. 5.- per m2 van de grondoppervlakte van de woning met bijbehoorend erf, is niet te hoog te achten; gewoonlijk wordt voor perceelen als het onderhavige een dergelijke som betaald. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: tot aankoop van H. van der Schaaf, alhier, van de woning Hoogpad no. 31» kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie G no. 2384, huis en erf, groot 52 m2, tegen een prijs van f. 260.-, onder bepaling, dat de op de eigendomsoverdracht vallende kosten voor rekening van de gemeente komen. Leeuwarden, 29 Mei 1941 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAW BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1.-Secretaris Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 284