Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE WO. n. BIJLAGE NO. 71. Aan den Gemeenteraad. In verband met het aan mevrouw D.W.H. de Liefde-Engel- kes, leerares aan de Middelbare School en Hoogere Burgerschool voor Meisjes, verleende verlof tot afwezigheid wegens ziekte, is het wenschelijk in het door haar gegeven onderwijs te voor zien. Wij geven U derhalve, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar Onderwijs en onder overlegging van de stukken, in overweging te besluiten: gerekend met ingang van 20 Mei 1941, voor den duur der onge steldheid van mevr. de Liefde-Engelkes, doch uiterlijk tot de a.s. groote vacantie, te benoemen tot leerares in de wiskunde aan de Middelbare School en Hoogere Burgerschool voor Meisjes mevrouw J.G.H. de Maar-Nijssen, alhier. Leeuwarden, 29 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1.-Secretaris. Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 285