Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO, 72. BIJLAGE NO. 72. Aan den Gemeenteraad. De toestand van het binnen deze gemeente gelegen ge deelte van den Dokkumertrekweg is van dien aard, dat verbete ring dringend noodzakelijk is en zoo spoedig mogelijk dient te worden tot stand gebracht. In verband hiermede werd dan ook reeds op den Kapitaaldienst van de gemeentebegrooting voor den dienst van 1941 ter zake van de verbetering van genoemden trek- weg een memoriepost aangebracht (volgno. 672). Het eerste ge deelte van den weg, loopende van Camstraburen tot het 2de beton- brugjedient wel het allereerst onder handen te worden genomen; de walrmur en de oeverbekleedingen verkeeren langs dit wegge deelte in een zeer slechten toestand en vertoonen meer of min der belangrijke zettingen, de rollagen van den walmuur zijn over het metselwerk naar voren geschoven, terwijl de muur op vele plaatsen scheuren heeft. De oeverbekleedingen zijn op enkele plaatsen verzakt als gevolg van door den opdooi ontstane ont grondingen. ïen einde het verkeer op eenigen afstand van de wal len te houden, zijn afscheidingen geplaatst, terwijl aan den waterkant van de oeverver.dedigingen hier en daar palen zijn ge slagen, ten einde het naar voren schuiven van de primi'tieve fun deeringen te voorkomen. Met het oog op de veiligheid van het verkeer is het wensche- lijk, aan den huizenkant een smal trottoir aan te leggen. Dit kan voor het weggedeelte ten Noorden van de Dekarna straat ge schieden door smalle strooken grond van de daar aanwezige voor tuinen en onbebouwde terreinen over te nemen en bij den weg te trekken. Alle eigenaren van de hier bedoelde gronden hebben zich schriftelijk bereid verklaard tot kosteloozen afstand van de benoodigde strooken. De onderhandelingen met de eigenaren van de langs Camstraburen gelegen stoepen, over den afstand daarvan ten behoeve van den trottoiraanleg, hebben nog niet tot een bevredigend resultaat geleid: slechts twee van de negen ei genaren werden tot medewerking bereid bevonden. De onderhande lingen worden inmiddels voortgezet. De uitvoering van het werk behoeft echter niet op den uitslag der onderhandelingen te wachten, aangezien de betreffende stoepen in het te maken trot toir vallen, zoodat overal de trottoirbanden kunnen worden ge steld. Op Camstraburen kan voorts een gedeelte van de straat eenigszins worden verbreed, indien een aan de overzijde gelegen terreinstrook bij het vaarwater wordt getrokken. Uit de overgelegde teekoning blijkt, dat de nieuwe wal langs sommige gedeelten van den trekweg ongeveer 1 a 1.50 meter naar de waterzijde wordt verplaatst; op andere gedeelten wordt de oude fundeeringslijn op F.Z.P. gevolgd. Overal waar de nieuwe wal de lijn op F.Z.P. volgt, kunnen de oude fundeeringen blij ven zitten. Op verzoek van de belanghebbenden is uit een veiligheidsoog punt een afzonderlijk voetgangersbrugje over de Oude Meer ont worpen, naast het bestaande smalle betonbrugje. Voor nadere bijzonderheden zij verwezen naar de bij de stuk ken liggende brieven van den Directeur der Gemeentewerken d.d. 11 Februari j.l., no. 318 en -13 Mei j.l., no. 1317, met daarbij behoorende teekeningen. Volgens de jongste begrooting van genoemden Directeur zal het werk rond f.. 154.100.- kosten, met inbegrip van rond f. 10.000.- wegens algemeene kosten. V/ij hebben voor de finan ciering van dat bedrag de hulp ingeroepen van den Rijksdienst voor de V/erkverruiming (Werkfonds). Het is echter twijfelachtig. "of"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 286