Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 73» BIJIAGE NO. 73. Aan den Gemeenteraad. De bouwondernemers K. de Haan en Tvan der Hoek, al hier, hebben gevraagd om ten behoeve van het stichten van 3 woningen in erfpacht te mogen ontvangen een perceel grond aan de Oostzijde van de Vondelstraat. Het betreffende terrein be hoort echter tot den grond, welke tot 1 Januari 1942 in huur is bij de N.V. Leeuwarder Wielerbaan, zoodat de gemeente daar over thans nog niet de vrije beschikking zou hebben, ware het niet, dat de huurster, blijkens het hierbij overgelegde schrij ven, er geen bezwaar tegen heeft, dat het gevraagde perceel grond uit de huur wordt genomen en aan de gemeente wordt terug gegeven. Nu dit het geval is, bestaan er van onze zijde geen bedenkingen tegen om tot de uitgifte in erfpacht over te gaan. Het meergenoemde perceel heeft,bij een lengte van 21,50 meter langs de Vondelstraat, een diepte van 24 meter en is op de overgelegde situatieteekening met roode arceering aangeduid; de oppervlakte bedraagt ongeveer 516 m2. Le grondwaarde kan worden gesteld op f. 9,50 Per m2> welke prijs voldoende is te achten en waarmede de helanghebbenden accoord gaan, evenals met de te stellen gebruikelijke voorwaarden. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: aan K. de Haan en T. van der Hoek, beiden alhier, tot 31 December 199U m'erfphcht al te st&ah een bouwterrein aan de Oostzijde van de Vondelstraat, ter diepte van 24 meter en ter breedte van 21.50 meter, langs de straat gemeten, gelijk op de bijbehoorende situatieteekening met roode arceering is aange geven, ter grootte van ongeveer 516 m2, de juiste grootte uit te meten door een landmeter van het kadaster, zulks onder de volgende voorwaarden: 1 de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grond waarde van f. 9.50 per m2 en een rentevoet van 6$ per jaar; 2. door de belanghebbenden moet binnen 2 x 24 uren na de dagteekening van dit besluit ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf worden gestort een bedrag ad f. 245.-als waar borg voor de nakoming der voorwaarden, welk bedrag aan de ge meente vervalt, indien niet aan de voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wethouders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeeling, niettemin tot geheele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; 3. de rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Ge meentewerken worden aangegeven; 4. zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemees ter en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5. de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden bin nen een door Burgemeester en Wethouders te stellen termijn; 6. voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepassing -voor zoover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd- de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tusschen Oostersingel en Cambuur- sterpad en toebehoorende aan de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, 29 Hei 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BBIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1.-Secretaris Verzonden 30 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 288