Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 74. BIJLAGE NO. 74. Aan den Gemeenteraad. Blijkens de hierbij overgelegde aanbieding van het Be stuur der Rijksverzekeringsbank d.d. 29 Mei 1941, no. GoB.643» is de gemeente in de gelegenheid een vaste geldleening tot een bedrag van f. 500,000.- aan te gaan. De verstrekking zal kunnen geschieden a pari op onderhandsche schuldbekentenis; de bedon gen rente is 4i: per jaar. Omtrent den looptijd zal nog nader overeengekomen moeten worden, doch deze zal naar ons gevoelen op 30 jaren dienen te worden gesteld. De jaarlijksche aflossing in ongeveer gelijke bedragen zal zich naar dezen looptijd heb ben te richten. Algeheele of gedeeltelijke buitengewone aflossing zal door de gemeente gedurende de eerste vijf jaren van den looptijd der leening niet mogen plaats hebben. Daarna zal dit uitsluitend éénmaal per jaar mogen geschieden en wel op den aflossingsver schijndag, met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden en bovendien gedurende de op bovenvermelden termijn vol gende vijf jaren alleen tegen 101-g- en gedurende den verderen looptijd slechts tegen 101 De opbrengst der leening zal moeten dienen tot consolideering van de tot dusver met kasgeld gefinancierde kapitaalverstrek king aan het Grondbedrijf ad. f. 167.000.-, het Electriciteit- bedrijf ad f. 39.000.-, de Gasfabriek ad f. 102.000.-, de Ge meentereiniging ad f. 144.000.- en het Openbaar Slachthuis ad f. 48.000.-. Wij zijn van oordeel, dat consolideering van een gedeelte der vlottende schuld van de gemeente gewenscht isDe bovenver melde aanbieding opent daartoe naar onze meening, gelet op de bijzondere tijdsomstandigheden, op aannemelijke voorwaarden de mogelijkheid. Onder overlegging mede van het advies der Financieele Com missie, geven wij U in overweging te besluiten: I. met het Bestuur van de Rijksverzekeringsbank te Amsterdam aan te gaan een onderhandsche leening, groot f. 500.000.-, tegen een rente van 4^ s jaars, parikoers, onder de voorwaarden, vervat in het overgelegde schrijven van het Bestuur van genoem de bank d.d. 29 Mei 1941, no. G.B.643; II. ons College te machtigen om ten aanzien van de storting van het leeningsbedrag, den looptijd en de jaarlijksche gewone aflossing nader met de geldgeefster overeen te komen en om de noodige over eenkomst aan te gaan, onder bepaling, dat de looptijd niet kor ter zal zijn dan 30 jaren en de jaarlijksche aflossing zich met ongeveer gelijke bedragen zal richten naar den overeengekomen looptijd Leeuwarden, 31 Mei 1941. Burgemeester en Wethouders van Lee marden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. T. BAKKER 1.-Secretaris. Verzonden 31 Mei 1941.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 289