INKOMSTEN, HOOFDSTUK VIII, 11 en 12, gewone dienst. UITGAVEN, HOOFDSTUK VHI, 11 en 12, gewone dienst. 1941. OMSCHRIJVING DER INKOMSTEN. Werkelijke inkomsten volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 3 H 60 "o OMSCHRIJVING DER UITGAVEN. Werkelijke uitgaven volgens de laatst vastgestelde rekening. GERAAMD BEDRAG in het vorig jaar. thans voorgedragen. 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Geen inkomsten. Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VIII II 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m. 11). Verhaal van pensioensbijdragen (zie Hoofdstuk II, volg nummer 10) Schoolgelden Bijdragen van andere gemeenten in de kosten van de lagere avond-handelsschool Totaal der Inkomsten Totaal der Uitgaven Batig slot van Hoofdstuk VHI, 12 1.800,— 564,19 815,27 1.654,53 3.033,99 18.250,43 2.400,— 369,84 800,— 1.958,35 3.128,19 18.664,04 2.400,- 604,80 800,- 1.372,68 2.777,48 18.584,47 438 11. Bijzonder voorbereidend lager onderwijs. Subsidiën in het belang van het bijzonder voorbereidend lager onderwijs Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 11... 439 440 441 442 443 444 12. Lager onderwijs. (niet vallende onder de 1 t/m 11). Kosten van de lagere avondhandelsschool Bijdragen aan andere gemeenten in de kosten van lagere avondhandelsscholen Kosten van het plaatselijk schooltoezicht Kosten der commissie tot wering van schoolverzuim Teruggaaf van schoolgelden Verstrekking van gemeentewege van voeding en kleeding j aan schoolgaande kinderen 445 Subsidiën aan vereenigingen in het belang van de voe ding en kleeding van schoolgaande kinderen 446 Subsidie aan het bestuur van het schoolfonds voor schip perskinderen in Friesland Tegemoetkoming in of vergoeding van de kosten van onderwijs, als bedoeld in art. 13, eerste lid, der Lager- onderwijswet 1920 Kosten ter zake van verzekering, pensionneering enz. van ambtenaren en beambten (zie Hoofdstuk II, volg nummers 236 tot en met 245) Totaal der Uitgaven Totaal der Inkomsten Nadeelig slot van Hoofdstuk VIII, 12... 1.800,— 1.800,— 1.800,— 6.058,55 3 200,— 496,— 5,09 9.785,36 720,— 22,50 56,39 906,54 18.250,43 3.033,99 15.216,44 2.400,— 2.400,— 2.400,— 6.250,— memorie 200,— 500,— 10,- 9.980,— 720,— 22,50 75,- 906,54 18.664,04 3.128,19 15.535,85 54 55

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 28