3. De rooiïng voor de bebouwing zal door den dienst der Gemeente werken worden aangegeven; Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 75. Voor deze kosten verwijzen wij naar de bij de stukken gevoeg de berekening van het Bestuur der school. Zooals daarui/blijkrfc, zullen deze ongeveer f, 1100»- per jaar bedragen, waarbij, zoo als het Bestuur opmerkt, is verwaarloosd de volgens de begroo ting 1940/1941 te verwachten winst van f. 300.- op het secun daire gedeelte. Deze winstpost is veiligheidshalve buiten be schouwing gelaten,ten einde niet een te gunstig beeld te schep pen van de berekening. Wij merken nog op, dat dit onderwijs ongetwijfeld door bui tenleerlingen zal worden gevolgd. Voor deze leerlingen zijn de buitengemeenten, tenzij aldaar ook onderwijs van dien aard wordt gegeven, ingevolge het 4e lid van gemeld artikel 25 ver plicht een bij de wet bepaalde vergoeding aan onze gemeente uit te keeren. Onder overlegging van de stukken geven wij U mitsdien in overweging: te verklaren, overeenkomstig het 2e en 6e lid van artikel 25 der Nijverheidsonderwijswet, de uitbreiding van het leerplan der Christelijke Industrie- en Huishoudschool, alhier, met de secundaire afdeeling noodig te oordeelen. Leeuwarden, 5 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 1941. Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+IBIJLAGE NO. 7^* BIJLAGE NO. 76. Aan den Gemeenteraad. Blijkens de hierbij overgelegde stukken wenscht de firma Kolk en Go., gevestigd alhier, in erfpacht te ontvangen een bouwterrein aan de Westzijde van den Pasteurweg, ter leng te van 35*55 meter langs dien weg gemeten. Op de bijgaande situatieteekening is het betreffende terrein, dat een opper vlakte heeft van ongeveer 8[j.6 m2, met een roode omlijning aan geduid. Tegen deze erfpachtsuitgifte bestaan van onze zijde geen bedenkingen. De grondwaarde kan worden gesteld op f.9.50 per m2, welke prijs ook voor andere in de omgeving gelegen ter reinen is bedongen en die voldoende is te achten. De belangheb bende gaat, volgens de door haar afgegeven gezegelde verklaring, met gemelde grondwaarde aocoord, evenals met de te stellen ge bruikelijke voorwaarden. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten: aan Tj.KOLK en F.VAN DER VELDE, beiden alhier, te zamen vormen de de eenige vennooten van de vennootschap onder firma "Beton en Bouwmaterialen-Handelsbedrijf firma Kolk en Co.", gevestigd te Leeuwarden, tot 31 December 1990 in erfpacht af te staan een bouwterrein aan de Westzijde van den Pasteurweg, ter leng te van 35*55 meter langs dien weg gemeten, gelijk op de bijbe- hoorende situatieteekening met een roode omlijning is aangeduid, ter grootte van ongeveer 81+6 m2, de juiste grootte uit te me ten door een landmeter van het kadaster, zulks onder de vol gende voorwaarden: 1. de erfpachtscanon zal worden berekend naar een grondwaarde van f.9.50 per m2 en een rentevoet van 6% per jaar; 2. het door de belanghebbenden ten kantore van het Gemeentelijk Grondbedrijf gestorte bedrag ad f.1+02.-, als waarborg voor de nakoming der voorwaarden, vervalt aan de gemeente, indien niet aan de 'voorwaarden wordt voldaan, tenzij Burgemeester en Wet houders in bijzondere gevallen, te hunner beoordeeling, niette min tot geheele of gedeeltelijke teruggave van de waarborgsom besluiten. Bij voldoening aan de voorwaarden wordt op aanvrage de waarborgsom teruggegeven; i+. zoolang de erfpacht niet met toestemming van Burgemeester en Wethouders is overgedragen, mag bebouwing door derden niet plaats hebben; 5» de acte van erfpacht moet notarieel worden verleden binnen een door Burgemeester 6n Wethouders te stellen termijn; 6. voor het overige zijn op dezen afstand in erfpacht van toepas sing -voorzoover mogelijk en met het bovenstaande niet in strijd- de bepalingen betreffende de uitgifte in erfpacht van bouwterreinen, gelegen tusschen Oostersingel en Cambuursterpad en toebehoorende aan de gemeente Leeuwarden. Leeuwarden, 5 Juni 191+1* Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 19I+I.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 291