Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^1» BIJLAGE NO» 77* BIJLAGE NO„77. Aan den Gemeenteraad, In Uwe vergadering van 25 April 19ipL werd de behandeling van een voorstel van Burgemeester en Wethouders tot schrapping van art.Il6 van het Algemeen Ambtenarenreglement (Gemeenteblad 1937 no.27 en 19lj-0 no.5) uitgesteld, zulks naar aanleiding van een aan Uwen Raad gericht schrijven van de besturen der in het Centraal Overleg der samenwerkende gemeenten vertegonwoordigde Centrales van Overheidspersoneel Adressanten verzochten hierin hun door uitstel van de behan deling gelegenheid te geven zich in verbinding te stellen met het Departement van Binnenlandsche Zaken, ter bevordering van de handhaving van bovengenoemd artikel» Blijkens zijn hierbij ove%alegd schrijven heeft de Secretaris- Generaal van genoemd Departement thans goedgevonden, dat het ar tikel als overgangsbepaling nog eenigen tijd gehandhaafd blijft, zulks echter uiterlijk tot 1 Januari 19I+5. In overeenstemming met het steeds terzake door ons ingenomen standpunt, achten wij het uiteraard wenschelijk het artikel tot genoemden datum in stand te houden» Onder overlegging van de stukken geven wij derhalve, onder intrekking van ons voorstel van 10 April I9I+I (bijlage no.ip^), Uwe Vergadering in overweging over te gaan tot vaststelling van de in ontwerp hieronder afgedrukte verordening. Leeuwarden, 29 Mei 19^1» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester» E. SCHOTMAN Secretaris, ONTWERP. VERORDENING tot wijziging van het Alge meen Ambtenarenreglement (Gemeente blad 1959 no.27 en 19il0 no,5) Eenig artikel» Artikel llé van bovengenoemd reglement wordt gelezen als volgt "Voor de op 1 Januari 19I4.O In dienst zijnde ambtenaren blijft het bepaalde in het tweede lid van artikel 25 van het Ambtenaren reglement tot 1 Januari 19I4.5 van kracht,". Verzonden 17 Juni 19I1I0

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 292