Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1914.1, BIJLAGE NO. 78. BIJLAGE NO. 78. Aan den Gemeenteraad0 In verhand met het aan den heer DrJ.L.Cardozo ver leende ontslag als directeur van de gemeentelijke hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus A dient in de daardoor ontstane vacature te worden voorzien» Onder overlegging van de betrekkelijke stukken hebben wij de eer IJ, na verhoor van den Inspecteur van het Middelbaar- Onderwijs en na ingewonnen advies van de Commissie van Toe zicht op het Middelbaar Onderwijs, voor de vervulling van deze betrekking de navolgende aanbeveling voor te leggen: 1. DrWLDr andsmaleeraar aan de Rijks hoogere burger school te Groningen; 2. A.Kok, leeraar aan het Hervormd lyceum te Amsterdam; 3' Dr.B.K.van den Berg, leeraar aan het gemeentelijk ly- ceum te Enschede. Zooals uit de hierbij overgelegde stukken blijkt, heeft deze aanbeveling de bij het besluit betreffende de benoeming en het ontslag van onderwijzend personeel (Verordeningenblad 15/194-1) geëischte goedkeuring van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming verkregen. Wij gsven U mitsdien in overweging tot eene benoeming over te gaan. Leeuwarden, 12 Juni I9I4I. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M, VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni IQjp

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 293