Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 1941. BIJLAGE NO. 79. BIJLAGE NO. 79. Aan den Gemeenteraad. In verband met het aan den heer U. Jensma verleende eervol ontslag als onderwijzer aan de school voor buitenge woon lager onderwijs dient in de daardoor ontstane vacature aan die school te worden voorzien. Wij hebben derhalve de eer U, na gepleegd overleg met den Inspecteur van het buitengewoon lager onderwijs en na inge wonnen bericht van het betrokken hoofd der school, voor deze benoeming, welke wij voorstellen te doen met den proeftijd van één jaar, de navolgende voordracht aan te bieden: 1W.J. VEER, onderwijzer aan de school voor individueel onderwijs "De Werkplaats" te Bilthoven; 2. 0. BLOM, onderwijzer aan gemeenteschool no. 8b, alhier; 3. D.J. WITKAMP, vakonderwijzer voor handenarbeid en spreekonderwijs aan de Ds.0.G.Heldringschool te Rotterdam. Zooals uit de hierbij overgelegde stukken blijkt, heeft deze voordracht de instemming van den Inspecteur voornoemd, waarmede, krachtens de beschikking van den Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe scherming d.d. 25 April j.l.,no. 4380, afd.L.O., voldaan is aan zijn in het Verordeningenblad 15/1941 opgenomen besluit betreffende benoeming en ontslag van onderwijzend personeel. Onder overlegging van de betrekkelijke stukken geven wij U mitsdien in overweging tot eene benoeming over te gaan. Leeuwarden, 12 Juni 1941. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJïIA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 1941

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 294