Bijlage tot het verslag der handelingen van den Gemeenteraad van Leeuwarden, 19^4-1 BIJLAGE NO. 80. BIJLAGE NO. 80. Aan den Gemeenteraad. Onze bemoeiingen om, in het belang van een veilig voet gangersverkeer, den grond van sommige particuliere stoepen in eigendom voor de gemeente te verkrijgen, hebben er toe geleid, dat F. Kimp genegen is bevonden om den grond van de stoep, gele gen voor zijn perceel Nieuwestad no.117, kosteloos aan de ge meente in eigendom af te staan op de voor stoepenoverdracht ge bruikelijke voorwaarden, mits van gemeentewege enkele rijwiel- tegels v/orden aangebracht in het nieuwe trottoir, of op den wal kant voor zijn perceel. Hiertegen bestaat bij ons geen bezwaar. Tevens doet zich de gelegenheid voor om in eigendom over te nemen de stoep van het perceel Speelmansstraat no.19. Aangezien bedoelde stoepen voor de gemeente van belang zijn te achten, geven wij U mitsdien in overweging te besluiten: I. kosteloos in eigendom over te nemen van; a. F.W.KIMP, alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Nieuwestad no.117, kadastraal bekend Gemeente Leeu warden, Sectie C no. IO56; b. A.FEITSMA en B.DORMITS-DE JONG en oons., alhier, den grond van de stoep, gelegen voor het perceel Speelmansstraat no.19, kadastraal bekend, alsvoren, Sectie A no.lOO^, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. alle kosten, op de overdracht vallende, zijn voor rekening van de gemeente Leeuwarden; 2. bij trottoiraanleg door de gemeente blijft het uitkomende mate riaal desverlangd het eigendom van den verkooper en wordt het door de gemeente kosteloos naar een door hem aan te wijzen plaats binnen de gemeente vervoerd; 5. wanneer tengevolge van den trottoiraanleg werkzaamheden aan den gevel van bovenvermeld gebouw noodig zijn, geschieden deze door en voor rekening der gemeente; en overigens op de gebruikelijke en andere, door Burgemeester en Wethouders noodig geachte, voorwaarden; II. de onder I bedoelde strooken grond te bestemmen voor den publie- ken dienst. Leeuwarden, 12 Juni 19^4-1 Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 19I4.I.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 295