Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19^4-3.BIJLAGE WO. 8l. BIJLAGE NO. 8l. Aan den Gemeenteraad. In h ld. hiernevens overgelegd schrijven verzoeken Gede puteerde Staten, met het oog op het bepaalde in artikel 80 der Gemeentewet, in kennis te worden gesteld met Uw oordeel over een voorgenomen toekenning van een kinderbijslag en een duurtebijslag aan de burgemeesters, secretarissen en ontvan gers in deze provinciën Gedeputeerde Staten deelen mede, dat zij voornemens zijn met ingang van 1 Juli a.s. een kinderbijslag toe te kennen van f.75»- P®u jaar en per kind van het derde kind af beneden den leeftijd van 15 jaren, alsmede een duurtetoeslag overeen komstig de regeling voor het rijkspersoneel geldende. Hoewel laatstgenoemde bijslag voor deze gemeente geen practische beteekenis heeft, achten wij het toch juister, dat deze met terugwerkende kracht ingaat op 1 December 19^-0, even als ten opzichte van het rijkspersoneel en het personeel de zer gemeente is geschied. Ook ten opzichte van den kinderbijslag zouden wij in dezen dezelfde gedragslijn gevolgd willen zien. Zoowel bij het Rijk als bij de meeste gemeenten, is deze met ingang van 1 Januari I9I4O ingevoerd; naar onze meening bestaat er geen aanleiding om ten aanzien van de functionnarissen, die het hier betreft, anders te handelen. Wat voorts het bedrag en den duur der toelage betreft, komt het ons voor, dat het, op grond van dezelfde motieven, die Uwen Raad geleid hebben bij de vaststelling van de gemeen telijke kinderbijslagverordening, aanbeveling \-erdient de re geling gunstiger te doen zijn dan Gedeputeerde Staten voorne mens zijn. In overeenstemming met de hier gevolgde regeling zouden wij een bedrag van 3$ van <3® bezoldiging per jaar per kind beneden den leeftijd van 18 jaren met een minimum van f.75.- en een maximum van f.205.- PQr jaar per kind billijk achten. Alsdan zal een regeling tot stand komen, die zich be ter aansluit bij die voor hot rijkspersoneel en bij de rege lingen, welke blijkbaar vrij algemeen in andere provinciën worden toegepast. Naar aanleiding van het schrijven van Gedeputeerde Staten heeft het bestuur van de Afdeeling Friesland van den Neder- landschen Bond van Gemeente-ambtenaren in zijn hierbij overge legd adres verzocht de totstandkoming van een gunstiger rege ling te bevorderen. Met de door adressant aangevoerde argumen ten kunnen wij geheel instemmen. Wij geven U mitsdien in overweging het vorenstaande als Uw gevoelen ter kennis van Gedeputeerde Staten dezer provincie te brengen, Leeuwarden, 5 Juni 19lil. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 19^1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 296