Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden> 19I4I0 BIJLAGE NO. 82. BIJLAGE NO. 82. Aan den Gemeenteraad Nu krachtens Uw besluit van 1)4 Mei j.lo met den eige naar van het kadastrale perceel Sectie F nnf?lB. de Vries, alhier, een grondruiling hoeft plaats gehad, kan de doortrek king van den Pasteurweg opnieuw over een gedeelte worden voortgezet. Voor echter een geheele aansluiting van dezen weg aan den Groninger straatweg kan vrorden verkregen, dient nog een terreintje ter grootte van ongeveer 153 m2, deel uitmaken de van het kadastrale perceel, gemeente Leeuwarden, Sectie P no.i|198, do-or de gemeente te worden aangekocht, benevens een klein driehoekig plekje grand, ter oppervlakte van ruim 2 m2, van het kadastrale perceel Sectio P no,14197* Op de hierbij overgelegde situatieteekening is een en ander met blauwe ar- oeering en in roode kleur aangeduid. Met den eigenaar van het eerstgenoemde perceel, N.Stoffels, alhier, is reeds voorloo- pige overeenstemming verkregen ter zake van den aankoop door de gemeente van het bovenvermelde terreintje van 153 m2. Be houdens Uwe goedkeuring is overeengekomen, dat de verkoop prijs zal bedragen f. 8-50 per m2, welke prijs in de gegeven omstandigheden niet te hoog moet worden geacht, Verder zal de gemeente een tuinmuurtje plaatsen en de aansluiting van de be staande rioleering aan de e^raatrioleering bevorderen. Met den eigenaar van het in het geprojecteerde trottoir in springende driehoekig terreintje moet nog overleg ter zake Van den aankoop worden gepleegd, riniddels behoeft de doortrekking van de straat niet op den uitslag van dit overleg te wachten. Verder is met den eigenaar van het perceel Sectie P no. lp.98, bovengemeld, overeengekomen, dat een ruiling van grond zal plaats hebben, waardoor het mogelijk zal worden het ter plaatse ontworpen plein rechthoekig op den Groninger straatweg te doen aansluiten en den noodigen grond voor de verbetering van dien weg, voor zoover gelegen vóór en ten Noorden van het gemelde perceel, te verkrijgen,, Op de hierboven vermelde tee- kening zijn de te ruilen perceelsgedeelten, groot 25 en I49 m2, onderscheidenlijk met roode en blauwe arceering aange geven. De ruiling zal met gesloten beurzen geschieden, doch de gemeente moet zich verplichten op hare kosten een schei dingsmuurtje te plaatsen en den voortuin in orde te maken. Hiertegen zijn geen bedenkingenc Wordt door U met het bovenvermelde accoord gegaan, dan staat aan de doortrekking van den Pasteurweg en de aansluiting daarvan aan den Groninger straatweg niets meer in den weg0 Met het oog op de materialenpositie achten wij het wenschelijk tot de uitvoering van het werk zoo spoedig mogelijk over te gaan. Een'teekening van het werk leggen wij hierbij over. Wij mer ken nog op, dat het trottoir aan de Oostzijde voorloopig niet zal worden betegeld, doch dat alleen het grondwerk gereed wordt gemaakt. Van het ontworpen plein wordt slechts aangelegd het gedeelte, dat benoodigd is om een behoorlijke aansluiting van den Pasteurweg aan den Groninger straatweg te verkrijgen. Volgens de begrooting van den Directeur der Gemeen bevoer ken zal het werk een bedrag vorderen van rond f „3^200.,-, waaron der begrepen f.2800-,.-. voor algemeens kosten. De Commissie voor de Openbare Werken heeft ons bij schrij ven van 11 Juni jol., hierbij overgelegd, bericht, dat zij zich met het plan kan vereen!gen. Wij geven U derhalve in overweging te besluiten; tot aankoop van N... STOFFELS, te Leouwarden, tegen een prijs van fo8o50 por m2, van een perceel grond, ter grootte van ongeveer 153 m2, uivmakendo een üjstelijk gedeelte van het !:perceel"

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 297