Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, 19Lp» BIJLAGE NO. 82. perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie"P nö 4.198, gelijk op de bijbehoorende situatieteekening, gemerkt "bij 1905 van 'Lp." met blauwe arceering is aangeduid-, onder de volgende voorwaarden: h 1, op de nieuwe eigendomsgrens wordt door en op 'kosten van de gemeente een nieuw tuinmuurtje geplaatst; 2, de bestaande rioleering van het aanwezige gebouw wordt door_ en voor rekening van de gemeente aangesloten aan' de straat- rioleering; 3» alle op de eigendomsoverdracht vallende kosten komen ten laste van de gemeente Leeuv/arden; II.tot ruiling met N.STOFFELS, te Leeuwarden, zonder bijbetaling van de eene of de andere zijde, van een aan de gemeente Leeu warden toebehoorende strook grond, ter grootte van ongeveer 25 m2, gelegen nabij den Groninger straatweg,- deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F no.lp.99, gelijk op de bijbehoorende situatieteekening, ge merkt "bij 1905 van 'Lp" met roode arceering is aangeduid, tegen een aan N.STOFFELS. voornoemd, toebehoorende strook grond, ter grootte van ongeveer 1+9 m2, gelegen aan den Gronin gerstraatweg, deel uitmakende van het perceel, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie F no^lp.98, gelijk op de gemelde situatieteekening met blauwe arceering is aangeduid, zulks onder de volgende voorwaarden: 1. op de nieuwe eigendomsgrenzar wordt door en voor rekening van de gemeente een nieuw tuinmuurtje geplaatst; 2. de voortuin wordt door on op kosten van de gemeente in orde gemaakt; 3. alle op de ruilingsakte vallende kosten komen ten laste van de gemeente Leeuwarden; III. a. over te gaan tot het doortrekken van den Pasteurweg en het aansluiten daarvan aan den Groninger straatweg, overeenkomeöig de bijbehoorende teekening, gemerkt "bij 1893 van 'lp" en voor de uitvoering van dat werk een bedrag van f.jlfêOO»- besohik- baar te stellen; b. tot v/ijziging van de gemeentebegrooting, van de begrooting van het bedrijf der Gemeentewerken en van die van het Gemeente lijk Grondbedrijf, alle voor den dienst van het jaar 191+1, over eenkomstig de bijbehoorende ontwerpen. Leeuwarden, 12 Juni 19Lp. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J,M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. Verzonden 17 Juni 19Lp. Bijlage tot het verslag der handelingen van den gemeenteraad van Leeuwarden, I9I+I. BIJLAGE NO. 83. BIJLAGE NO. 83. Aan den Gemeenteraad. Bij Uw besluit van ll+ Mei 19ip, no.IO7R/68,werden aan den Kerkeraad der Gereformeerde Kerk te Leeuwarden verkocht twee perceelen grond, gelegen aan het Hoeksterkerkhof.,. ten behoeve van het daarop stichten van eenige lokaliteiten. Een van de hierbedoelde terreinen, n.l. het kadastrale perceel gemeente Leeuwarden, Sectie B no. 36L(Ij., is echter publieke straat en dient derhalve aan het openbaar verkeer te worden onttrokken. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, 2de lid, der We- genwot hebben wij do belanghebbenden in de gelegenheid gesteld hiertegen bezwaren bij Uwen Raad in te dienen. Bezwaarsohrirten zijn niet ingekomen. Wij geven U derhalve in overweging tot vaststelling van het hierachter in ontvrerp afgedrukte besluit over te gaan. Leeuwarden, 12 Juni 19ip, Burgemeester en Wc'houders v-jK. Leeuwarden, J.M. VAN BEIJMA, Burgemeester. E. SCHOTMAN Secretaris. ONTWERPDE RAAD DER GEMEENTE LEEUWARDEN; Gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders tot onttrekking aan het openbaar verkeer van een straatje aan het Hoeksterkerkhof; Gelet op de bepalingen der Wegenv/et; BESLUIT: tot onttrekking aan het openbaar verkeer van het aan het Hoeksterkerkhof gelegen straatje, kadastraal bekend gemeente Leeuwarden, Sectie B no. 36L+L+, op de hierbij behoor ende si tuatieteekening in roode kleur aangeduid. Leeuwarden, De Raad voornoemd, Verzonden 17 Juni I9L+I,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | 1941 | | pagina 298